Účtovný záznam pre odpisy

Účtovný záznam pre odpisy

Účtovanie odpisov si vyžaduje prebiehajúcu sériu zápisov, aby sa dlhodobý majetok zaúčtoval do nákladov a prípadne odúčtoval. Tieto položky sú navrhnuté tak, aby odrážali neustále využitie dlhodobého majetku v priebehu času.Odpisovanie je postupné účtovanie do nákladov obstarávacej ceny majetku počas jeho predpokladanej doby životnosti. Dôvodom použitia odpisov na

Čítaj viac

Pomer obratu pohľadávok

Pomer obratu pohľadávok

Obrat pohľadávok predstavuje počet prípadov, kedy podnik inkasuje priemerné pohľadávky za rok. Pomer sa používa na hodnotenie schopnosti spoločnosti efektívne vydávať úver svojim zákazníkom a včas od nich vyberať finančné prostriedky. Vysoký pomer obratu naznačuje kombináciu konzervatívnej úverovej politiky a agresívneho oddelenia vymáhania pohľadávok, ako aj množstva kvalitných zákazníkov. Nízky pomer obratu predstavuje p

Čítaj viac

Čistá zisková marža

Čistá zisková marža

Čistá zisková marža je percento zostatku po odpočítaní všetkých výdavkov z predaja. Meranie odhaľuje výšku zisku, ktorý môže podnik získať z celkového predaja. Čistá časť predaja rovnice je hrubý predaj mínus všetky odpočty predaja, napríklad povolenky na predaj. Vzorec je:(Čistý zisk ÷ Čistý predaj) x 100 = Čistá zisková maržaToto ocenenie sa zvyčajne vykonáva za štandardné účtovné obdobie, ako je mesiac, štvrťrok alebo rok, a je zahrnuté vo výkaze ziskov a strát vykazujúcej účtovnej jednotky.Čistá zisková marža má byť mierou celkového úspechu

Čítaj viac

Aktuálna hodnota 1 tabuľky

Aktuálna hodnota 1 tabuľky

Tabuľka súčasnej hodnoty 1 uvádza diskontné sadzby súčasnej hodnoty, ktoré sa používajú pre rôzne kombinácie úrokových sadzieb a časových období. Diskontná sadzba vybraná z tejto tabuľky sa potom vynásobí peňažnou sumou, ktorá sa má prijať v budúcnosti, aby sa dospelo k súčasnej hodnote. Úroková sadzba vybraná v tabuľ

Čítaj viac

Ako vypočítať FTE

Ako vypočítať FTE

FTE je počet hodín odpracovaných jedným zamestnancom na plný úväzok. Koncept sa používa na prevod hodín odpracovaných niekoľkými zamestnancami na kratší pracovný čas na hodiny odpracované zamestnancami na plný úväzok. Ročne sa za plný úväzok považuje 2 080 hodín, ktoré sa počítajú ako:8 hodín dennex 5 pracovných dní v týždnix 52 týždňov ročne= 2 080 hodín ročneAk podnik zamestnáva značný počet zamestnancov na čiastočný úväzok, môže byť užitočné prepočítať ich odpracované hodiny na ekvivalenty na plný úväzok a zistiť, koľko zamestnancov na plný úväzok im zodpovedá. Koncept FTE sa používa v mnohýc

Čítaj viac

Príspevok na úhradu

Príspevok na úhradu

Príspevková marža je cena produktu mínus všetky súvisiace variabilné náklady, čo vedie k prírastkovému zisku získanému za každú predanú jednotku. Celková príspevková marža generovaná účtovnou jednotkou predstavuje celkové príjmy dostupné na úhradu fixných výdavkov a na vytvorenie zisku. Koncept príspevkovej marže j

Čítaj viac

Rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom

Rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom

Pojmy hrubý a čistý príjem majú rôzne významy v závislosti od toho, či sa diskutuje o podnikaní alebo o mzde. Pre spoločnosť sa hrubý príjem rovná hrubej marži, ktorá predstavuje tržby mínus náklady na predaný tovar. Hrubý príjem je teda suma, ktorú podnik zarobí z predaja tovaru alebo služieb pred odpočítaním predajných, správnych, daňových a iných výdavkov. Čistý príjem pre spoločnosť je zos

Čítaj viac

Debety a kredity

Debety a kredity

Definície debetu a kredituObchodné transakcie sú udalosti, ktoré majú peňažný dopad na účtovnú závierku organizácie. Pri účtovaní týchto transakcií zaznamenávame čísla na dvoch účtoch, kde vľavo je stĺpec debetov a v pravom stĺpci kredit.Debet je účtovná položka, ktorá buď zvyšuje majetkový účet alebo výdavkov, alebo zníži účet záväzky alebo kapitálové. Je umiestnená vľavo v účtovnom zázname.Úver

Čítaj viac

Výrobná réžia

Výrobná réžia

Výrobná réžia sú všetky nepriame náklady, ktoré vzniknú počas výrobného procesu. Táto réžia sa uplatňuje na jednotky vyrobené v priebehu vykazovaného obdobia. Príklady nákladov, ktoré sú zahrnuté v kategórii výrobných réžií, sú:Odpisy zariadení použitých vo výrobnom proceseDane z majetku výrobného zariadeniaPrenájom v továrniPlaty pracovníkov údržbyPlaty vedúcich výrobyPlaty pracovníkov materiálového manažmentuPlaty pracovníkov kontroly kvalityDodávky, ktoré priamo nesúvisia s výrobkami (napríklad výrobné formy)Pomôcky pre továreňMzdy zamestnancov stavebného dozoruPretože priame materiály a pria

Čítaj viac

Post-záverečný skúšobný zostatok

Post-záverečný skúšobný zostatok

Post-záverečný skúšobný zostatok je zoznam všetkých súvahových účtov obsahujúcich nenulové zostatky na konci vykazovaného obdobia. Záverečný zostatok po uzavretí sa používa na overenie, či sa súčet všetkých debetných zostatkov rovná súčtu všetkých kreditných zostatkov, ktoré by sa mali počítať v hodnote nula. Pozastavený skúšobný zostatok neobsa

Čítaj viac

Vlastné imanie akcionárov

Vlastné imanie akcionárov

Vlastné imanie akcionárov je množstvo aktív zostávajúcich v podnikaní po vyrovnaní všetkých záväzkov. Vypočíta sa ako kapitál poskytnutý podniku jeho akcionármi, plus darovaný kapitál a výnosy generované prevádzkou podniku, mínus všetky vydané dividendy. V súvahe sa vlastné imanie akcionárov počíta ako:Aktíva spolu - pasíva spolu = vlastné imanie akcionárovAlternatívny výpočet vlastného imania akcionárov je:Základné imanie + Nerozdelený zisk - štátny kapitál = vlastné imanieVýsledkom oboch výpočtov je rovnaká výška vlastného imania akcionárov. Táto suma sa nachádza v súvahe, ako aj vo výkaze o v

Čítaj viac

Výpočet nesplatených dní predaja

Výpočet nesplatených dní predaja

Dni nesplateného predaja (DSO) je priemerný počet dní, počas ktorých zostávajú pohľadávky nesplatené pred ich inkasom. Používa sa na určenie efektívnosti úverového a inkasného úsilia spoločnosti pri poskytovaní úverov zákazníkom, ako aj jej schopnosti inkasovať od nich. Pri meraní na úrovni individuálneho zákazníka to môže naznačovať, keď má zákazník problémy s hotovostnými tokmi, pretože sa zákazník pokúsi predĺžiť čas potrebný na zaplatenie faktúry. Meranie je možné interne použiť na sledovanie pri

Čítaj viac

Vzorec nerozdeleného zisku

Vzorec nerozdeleného zisku

Vzorec nerozdeleného zisku je výpočet, ktorým sa odvodzuje zostatok na účte nerozdeleného zisku ku koncu účtovného obdobia. Nerozdelený zisk je tá časť ziskov podniku, ktorá sa nerozdelila medzi akcionárov; namiesto toho sa ponecháva na investície do prevádzkového kapitálu a / alebo fixných aktív, ako aj na splácanie všetkých nesplatených záväzkov. Výpočet nerozdeleného zisku

Čítaj viac

Kapitálové rozpočtovanie

Kapitálové rozpočtovanie

Definícia kapitálového rozpočtovaniaKapitálové rozpočtovanie je proces, ktorý podnik používa na určenie, ktoré navrhované nákupy investičného majetku by mal akceptovať a ktoré by sa mali odmietnuť. Tento proces sa používa na vytvorenie kvantitatívneho pohľadu na každú navrhovanú investíciu do fixného majetku, čím poskytuje racionálny základ pre úsudok.Metódy kapitálového rozpočtuExist

Čítaj viac

Celkové výrobné náklady

Celkové výrobné náklady

Celkové výrobné náklady sú súhrnnou sumou nákladov, ktoré podnik vznikne pri výrobe tovaru v účtovnom období. Termín potom možno definovať dvoma spôsobmi, ktorými sú:Celá suma týchto nákladov sa účtuje do nákladov v účtovnom období, čo znamená, že celkové výrobné náklady sú rovnaké ako náklady na predaný tovar; aleboČasť týchto nákladov sa účtuje do nákladov v danom období a časť z nich sa alokuje na tovary vyrobené v danom období, ktoré sa však nepredajú. Teda časť celkových výrobných nákladov možno priradi

Čítaj viac

Časový pomer zarobeného úroku

Časový pomer zarobeného úroku

Pomer získaného úroku meria schopnosť organizácie splácať svoje dlhové záväzky. Pomer veritelia bežne používajú na zistenie, či si budúci dlžník môže dovoliť vziať na seba akýkoľvek ďalší dlh. Pomer sa počíta z porovnania výnosov podniku, ktoré sú k dispozícii na splácanie úrokových nákladov z dlhu, vydeleného sumou úrokových nákladov. Vzorec je:Zisk pred úrokmi a daňami ÷ Úr

Čítaj viac

Obdobné náklady

Obdobné náklady

Náklady obdobia sú akékoľvek náklady, ktoré sa nedajú kapitalizovať do nákladov budúcich období, zásob alebo dlhodobého majetku. Cena obdobia je viac spojená s plynutím času ako s transakčnou udalosťou. Pretože náklady obdobia sú v zásade vždy účtované do nákladov naraz, je možné ich vhodnejšie nazvať nákladom obdobia. Obdobné náklady sa účtujú do ná

Čítaj viac

Dvojnásobne klesajúci odpis zostatku

Dvojnásobne klesajúci odpis zostatku

Prehľad odpisov dvojnásobne klesajúceho zostatkuMetóda dvojitého klesajúceho zostatku je zrýchlená forma odpisovania, pri ktorej sa väčšina odpisov spojených s fixným majetkom vykazuje v priebehu niekoľkých prvých rokov jeho životnosti. Tento prístup je primeraný za jednej z nasledujúcich dvoch okolností:Keď sa úžitok z majetku spotrebováva rýchlejšou rýchlosťou počas ranej časti jeho životnosti; aleboKeď je zámerom vykázať teraz viac výdavkov, čím sa posunie vykázanie zisku ďalej do budúcnosti (čo môže byť užitočné pri odklade daní z príjmu).Táto metóda je však ťažšie vypočítateľná ako tradič

Čítaj viac

Rozdiel medzi nákladmi na výrobok a nákladmi na obdobie

Rozdiel medzi nákladmi na výrobok a nákladmi na obdobie

Kľúčový rozdiel medzi nákladmi na výrobok a nákladmi na obdobie je, že náklady na výrobok vznikajú, iba ak sú výrobky zakúpené alebo vyrobené, a náklady na obdobie sú spojené s plynutím času. Firme, ktorá nevykonáva žiadne činnosti spojené s výrobou alebo nákupom zásob, teda nevzniknú žiadne náklady na produkt, ale stále budú znášať náklady na určité obdobie.Náklady na výrobok sa spočiatku zaznamen

Čítaj viac

FOB cieľ

FOB cieľ

FOB cieľ je kontrakcia výrazu „Zadarmo na palube.“ Pojem znamená, že kupujúci prevezme dodávku tovaru, ktorý mu zašle dodávateľ, akonáhle tovar dorazí do prijímacieho doku kupujúceho. Existujú štyri varianty cieľových podmienok FOB, ktoré sú:FOB cieľ, náklad predplatený a povolený. Predávajúci platí a znáša n

Čítaj viac

Ako vypočítať príspevok na jednotku

Ako vypočítať príspevok na jednotku

Príspevok na jednotku je zostatkový zisk z predaja jednej jednotky po odpočítaní všetkých variabilných výdavkov od súvisiaceho výnosu. Táto informácia je užitočná na určenie minimálnej možnej ceny, za ktorú je možné produkt predať. V zásade nikdy neklesajte pod príspevok na jednotku nuly; inak by ste prišli o peniaze pri každom predaji. Jediným mysliteľným dôvodo

Čítaj viac

Cena produktu

Cena produktu

Cena produktu predstavuje náklady vynaložené na vytvorenie produktu. Tieto náklady zahŕňajú priamu prácu, priame materiály, spotrebný materiál na výrobu a režijné náklady na výrobu. Náklady na výrobok možno tiež považovať za náklady na prácu potrebnú na dodanie služby zákazníkovi. V druhom prípade by náklady

Čítaj viac

Ako vypočítať náklady na jednotku

Ako vypočítať náklady na jednotku

Cena za jednotku sa bežne odvodzuje, keď spoločnosť vyrába veľké množstvo rovnakých výrobkov. Tieto informácie sa potom porovnajú s rozpočtovými alebo štandardnými informáciami o nákladoch, aby sa zistilo, či organizácia vyrába tovar nákladovo efektívnym spôsobom.Cena za jednotku sa odvodzuje od variabilných nákladov a fixných nákladov, ktoré vzniknú výrobnému procesu, vydelená počtom vyrobených jednotiek. Variabilné náklady, ako napríklad

Čítaj viac

Ostatný komplexný príjem

Ostatný komplexný príjem

Ďalším komplexným výnosom sú výnosy, náklady, zisky a straty podľa Všeobecne uznávaných účtovných zásad a Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ktoré sú vylúčené z čistého zisku vo výkaze ziskov a strát. To znamená, že sú namiesto toho uvedené vo výkaze ziskov a strát po čistom príjme.Výnosy, náklady, zisky a straty sa zobra

Čítaj viac

Nezarobený príjem

Nezarobený príjem

Nezarobený príjem sú peniaze prijaté od zákazníka za prácu, ktorá ešte nebola vykonaná. To je výhodné z hľadiska peňažných tokov pre predajcu, ktorý má teraz hotovosť na vykonávanie požadovaných služieb. Nezarobený príjem je záväzok pre príjemcu platby, preto je prvotným zápisom debet na hotovostný účet a kredit na účet nezaslúžených výnosov.Účtovanie nezarobených výnosovKeď spolo

Čítaj viac

Súčasná hodnota bežnej anuitnej tabuľky

Súčasná hodnota bežnej anuitnej tabuľky

Anuita je séria platieb, ktoré sa uskutočňujú v rovnakých intervaloch a v rovnakých sumách. Príkladom anuity je séria platieb od kupujúceho aktíva predávajúcemu, pri ktorých sa kupujúci zaväzuje uskutočniť sériu pravidelných platieb. Napríklad spoločnosť ABC Imports kupuje sklad od spoločnosti Delaney Real Estate za 500 000 dolárov a sľubuje zaplatenie skladu piatimi platbami vo výške 100 000 dolárov, ktoré sa majú platiť v intervaloch jednej platby ročne; toto je anuita.Možno budete chcieť vypočítať súča

Čítaj viac

FOB prepravné miesto

FOB prepravné miesto

Termín FOB shipping point je skrátením termínu „Free on Board Shipping Point“. Pojem znamená, že kupujúci prevezme dodávku tovaru, ktorý mu je zaslaný dodávateľom, akonáhle tovar opustí prepravný dok dodávateľa. Keďže kupujúci preberá vlastníctvo v mieste odchodu z prepravného doku dodávateľa, mal by dodávateľ v tomto bode zaznamenať predaj.Kupujúci by mal zaznamenať zvýše

Čítaj viac

Rozdiel medzi polmesačníkom a dvojtýždenníkom

Rozdiel medzi polmesačníkom a dvojtýždenníkom

Rozdiel medzi polmesačníkom a dvojtýždenníkom je mzdový rozdiel v tom, že polmesačník sa vypláca 24-krát ročne a dvojtýždenník sa vypláca 26-krát ročne. Polmesačníka sa vypláca dvakrát mesačne, zvyčajne 15. a posledný deň v mesiaci. Ak jeden z týchto dátumov výplaty pripadne na víkend, výplata sa namiesto toho vyplatí v predchádzajúci piatok. Mzdová výplata za dva týždne sa v

Čítaj viac

Pro forma účtovná závierka

Pro forma účtovná závierka

Pro forma účtovná závierka sú finančné správy vydané účtovnou jednotkou, pri ktorých sa využívajú predpoklady alebo hypotetické podmienky týkajúce sa udalostí, ktoré sa mohli stať v minulosti alebo ktoré sa môžu stať v budúcnosti. Tieto vyhlásenia sa používajú na prezentáciu pohľadu na podnikové výsledky pre outsiderov, možno ako súčasť návrhu investície alebo pôžičky. Rozpočet možno považovať aj za obmenu pro

Čítaj viac

Rozdiel medzi zostatkom v hlavnej knihe a dostupným zostatkom

Rozdiel medzi zostatkom v hlavnej knihe a dostupným zostatkom

Zostatok hlavnej knihy a disponibilný zostatok sú výrazy, ktoré banka používa pre hotovostnú pozíciu bežného účtu. Zostatok v hlavnej knihe je zostatok dostupný od začiatku dňa. Disponibilný zostatok možno definovať dvoma rôznymi spôsobmi; oni sú:Zostatok v knihe, plus alebo mínus akákoľvek následná aktivita počas dňa; v podstate ide o konečný zostatok kedykoľvek počas dňa; aleboZostatok v hlavnej knihe mínus všetky vložené šeky, ktoré ešte neboli sprístupnené na použitie pre majiteľa účtu, ako aj ďalšie kredity, ktoré na účet ešte neboli zaúčtované.Druhá definícia sa používa častejšie. Vo väčši

Čítaj viac

Príklady fixných nákladov

Príklady fixných nákladov

Fixné náklady sú náklady, ktoré sa z krátkodobého hľadiska nezmenia, ani keď dôjde k zmenám v objeme predaja alebo v iných úrovniach činnosti. Tento typ nákladov má tendenciu súvisieť s určitým časovým obdobím, ako je napríklad platba nájomného výmenou za mesiac obsadenia alebo výplata mzdy výmenou za dva týždne služby zamestnancom. Je nevyhnutné porozumieť rozsah

Čítaj viac

Výkaz nerozdeleného zisku

Výkaz nerozdeleného zisku

Definícia výkazu nerozdeleného ziskuVýkaz nerozdeleného zisku zosúlaďuje zmeny na účte nerozdeleného zisku počas vykazovaného obdobia. Výpis začína počiatočným zostatkom na účte nerozdelených ziskov a potom pridáva alebo odčíta také položky ako zisky a výplaty dividend, aby sa dosiahol konečný zostatok nerozdelených ziskov. Všeobecná štruktúra výpočtu v

Čítaj viac

Poradie likvidity

Poradie likvidity

Poradie likvidity je prezentácia aktív v súvahe v poradí podľa času, ktorý by zvyčajne vyžadoval ich prevod na hotovosť. Najprv sa teda prezentuje hotovosť, potom obchodovateľné cenné papiere, potom pohľadávky, potom zásoby a potom fixné aktíva. Goodwill je uvedený ako posledný. Približné množstvo času potrebného na prevod každého typu majetku do hotovosti je uvedené nižšie:Cash . Nie je potrebná žiadna konverz

Čítaj viac

Výhody a nevýhody spoločnosti

Výhody a nevýhody spoločnosti

Spoločnosť je právnická osoba organizovaná podľa štátnych zákonov, ktorej investori kupujú akcie na základe dôkazov o vlastníctve akcií. Výhody podnikovej štruktúry sú nasledujúce:Obmedzená zodpovednosť . Akcionári spoločnosti sú zodpovední iba do výšky svojich investícií. Právnická osoba ich chráni p

Čítaj viac

Zaplatené kapitálom

Zaplatené kapitálom

Vyplatené v kapitále sú platby prijaté od investorov výmenou za akcie účtovnej jednotky. Toto je jedna z kľúčových zložiek celkového imania podniku. Zaplatený kapitál môže zahŕňať buď bežné akcie, alebo preferované akcie. Tieto prostriedky pochádzajú iba z predaja akcií priamo emitentom investorom; nevyplýva to z predaja akcií na sekundárnom trhu medzi investormi ani z akýchkoľvek prevádzkových činností.Splatený kapitál pozostáva iba z pro

Čítaj viac

Okrajový prínos

Okrajový prínos

Hraničný úžitok je prírastkové zvýšenie úžitku pre spotrebiteľa spôsobené spotrebou jednej ďalšej jednotky tovaru alebo služby. Keď sa zvýši úroveň spotreby spotrebiteľa, marginálny úžitok má tendenciu klesať (čo sa nazýva klesajúca hraničná užitočnosť), pretože sa znižuje čiastočná spokojnosť spojená s ďalšou spotrebou. Takže hraničný prínos pre spotrebiteľa je n

Čítaj viac

Ako vypočítať emisnú cenu dlhopisu

Ako vypočítať emisnú cenu dlhopisu

Emisná cena dlhopisu je založená na vzťahu medzi úrokovou sadzbou, ktorú dlhopis platí, a trhovou úrokovou sadzbou, ktorá sa platí v ten istý deň. Základné kroky potrebné na stanovenie emisnej ceny sú:Určte úrok zaplatený dlhopisom . Napríklad, ak dlhopis platí úrokovú sadzbu 5% raz ročne pri nominálnej hodnote 1 000 dolárov, splátka úroku je 50 dolárov.Nájdite súčasnú hodnotu dlhop

Čítaj viac

Pomer peňažného krytia

Pomer peňažného krytia

Pomer peňažného krytia je užitočný na určenie množstva hotovosti, ktorá je k dispozícii na zaplatenie úrokových nákladov dlžníka, a je vyjadrený ako pomer dostupnej hotovosti k výške úroku, ktorý sa má zaplatiť. Aby sa preukázala dostatočná platobná schopnosť, pomer by mal byť podstatne vyšší ako 1: 1.Pri výpočte pomeru peňažného kr

Čítaj viac

Popis práce radiča

Popis práce radiča

Popis pozície : OvládačPoznámky: Obsah nasledujúceho popisu práce je založený na predpoklade, že kontrolór má adekvátny podporný personál na vykonávanie každodenných účtovných transakcií, pričom kontrolóra ponecháva v role riadenia účtovného oddelenia. Ak to tak nie je, a najmä ak je kontrolór jedinou osobou v účtovníctve, je pravdepodobné, že kontrolór skutočne plní úlohu účtovníka.Základná funkcia: Pozícia kontrolóra je z

Čítaj viac

Rozdiel medzi priamymi nákladmi a nepriamymi nákladmi

Rozdiel medzi priamymi nákladmi a nepriamymi nákladmi

Zásadný rozdiel medzi priamymi nákladmi a nepriamymi nákladmi je ten, že k konkrétnym nákladovým objektom je možné vysledovať iba priame náklady. Nákladový objekt je niečo, pre čo sa náklady zostavujú, napríklad produkt, služba, zákazník, projekt alebo aktivita. Tieto náklady sa zvyčajne klasifikujú ako priame alebo nepriame náklady, iba ak sa týkajú výrobných činností, a nie administratívnych činností (ktoré sa považujú za náklady obdobia).Tento koncept je rozhodujúci pri určova

Čítaj viac

Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie

Akruálny základ je metóda zaznamenávania účtovných transakcií pri výnosoch, keď sú získané, a nákladoch, keď vzniknú. Akruálny základ vyžaduje použitie opravných položiek na výnosy z predaja, nedobytné pohľadávky a zastaranie zásob, ktoré sú pred skutočným výskytom týchto položiek. Príkladom účtovníctva na základe

Čítaj viac

Ako zaznamenať vyradenie majetku

Ako zaznamenať vyradenie majetku

Vyradenie majetku spočíva v vyradení majetku z účtovných záznamov. To je potrebné na úplné odstránenie všetkých stôp aktíva zo súvahy (známe ako odúčtovanie). Vyradenie majetku môže vyžadovať zaznamenanie zisku alebo straty z transakcie v účtovnom období, keď dôjde k vyradeniu.Na účely tejto diskusie bude

Čítaj viac

Nepriama metóda výkazu peňažných tokov

Nepriama metóda výkazu peňažných tokov

Nepriama metóda na zostavenie výkazu o peňažných tokoch spočíva v úprave čistého príjmu so zmenami v súvahových účtoch tak, aby sa dospelo k výške hotovosti generovanej prevádzkovou činnosťou. Výkaz peňažných tokov je jednou zo zložiek účtovnej závierky spoločnosti a používa sa na odhalenie zdrojov a použitia hotovosti podnikom. Poskytuje informácie o hotovost

Čítaj viac

Tvrdenia manažmentu pri audite

Tvrdenia manažmentu pri audite

Tvrdenia manažmentu sú tvrdenia členov manažmentu týkajúce sa určitých aspektov podnikania. Tento koncept sa primárne používa v súvislosti s auditom účtovných závierok spoločnosti, keď sa audítori spoliehajú na rôzne tvrdenia týkajúce sa podniku. Audítori testujú platnosť týchto tvrdení vykonaním niekoľkých auditových testov. Tvrdenia manažmentu spadajú do

Čítaj viac

Príklady prevádzkových výdavkov

Príklady prevádzkových výdavkov

Prevádzkové náklady sú tie výdavky, ktoré podniku vzniknú aktivity, ktoré priamo nesúvisia s výrobou tovaru alebo poskytovaním služieb. Tieto výdavky sú rovnaké ako výdavky na predaj, všeobecné a administratívne náklady. Príklady prevádzkových nákladov zahŕňajú:Príklady prevádzkových výdavkov súvisiacich s kompenzáciamiKompenzácia a súvisiace výdavky na daň zo mzdy pre nevýrobných zamestnancovProvízie z predaja (aj keď by sa to dalo interpretovať ako variabilné náklady, ktoré sú preto súčasťou nákladov na predaný tovar)Výhody pre zamestnancov mimo výrobyPríspevky na dôchodkové zabezpečenie pre n

Čítaj viac

Príspevok na pochybné účty

Príspevok na pochybné účty

Prehľad o opravných položkách na pochybné účtyOpravná položka k pochybným účtom predstavuje zníženie celkovej sumy pohľadávok uvedených v súvahe spoločnosti a je uvedená ako odpočet bezprostredne pod riadkovou položkou pohľadávok. Tento odpočet je klasifikovaný ako protiúčetový účet. Príspevok predstavuje najlepší

Čítaj viac

Pomer celkového obratu aktív

Pomer celkového obratu aktív

Pomer celkového obratu aktív porovnáva tržby spoločnosti s jej základňou aktív. Pomer meria schopnosť organizácie efektívne produkovať tržby a zvyčajne ho používajú tretie strany na hodnotenie činnosti podniku. V ideálnom prípade môže spoločnosť s vysokým pomerom celkového obratu aktív pracovať s menším počtom aktív ako menej efektívny konkurent, a preto na svoju činnosť vyžaduje menší dlh a kapitál. Výsledkom by mala byť porovnateľne vyš

Čítaj viac

Metóda návratnosti Vzorec obdobia návratnosti

Metóda návratnosti Vzorec obdobia návratnosti

Obdobie návratnosti je čas potrebný na získanie sumy investovanej do majetku z jeho čistých peňažných tokov. Je to jednoduchý spôsob, ako vyhodnotiť riziko spojené s navrhovaným projektom. Investícia s kratšou dobou návratnosti sa považuje za lepšiu, pretože počiatočné výdavky investora sú ohrozené kratšou dobou. Výpočet použitý na odvoden

Čítaj viac

Systém periodickej inventúry

Systém periodickej inventúry

Prehľad systému periodického inventáraSystém periodickej inventúry aktualizuje iba konečný stav zásob v hlavnej knihe, keď sa vykonáva fyzický počet zásob. Pretože počet fyzických zásob je časovo náročný, málo spoločností ich robí viac ako raz za štvrťrok alebo rok. Medzitým účet zásob v účtovnom systéme naďalej zobrazuje náklady na zásoby, ktoré boli zaznamenané k poslednému počtu fyzických zásob.V systéme periodickej inventúry sa všetky ná

Čítaj viac

Rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami

Rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami

Pohľadávky sú sumy, ktoré spoločnosti dlhujú zákazníci, zatiaľ čo pohľadávky sú sumy, ktoré spoločnosť dlhuje svojim dodávateľom. Sumy pohľadávok a záväzkov sa bežne porovnávajú ako súčasť analýzy likvidity, aby sa zistilo, či z pohľadávok vychádza dostatok prostriedkov na úhradu neuhradených záväzkov. Toto porovnanie sa najčastejšie robí

Čítaj viac

Čisté tržby

Čisté tržby

Čistý predaj predstavuje celkový výnos znížený o náklady na vrátenie tovaru, kvóty a zľavy. Toto je primárny údaj o tržbe, ktorý skúmajú analytici pri skúmaní výkazu ziskov a strát podniku.Napríklad ak má spoločnosť hrubý predaj 1 000 000 dolárov, výnosy z predaja 10 000 dolárov, zľavy z predaja 5 000 dolárov a zľavy 15 000 dolárov, potom sa jej čistý predaj počíta takto:1 000 000 dolárov brutto tržby - 10 000 dolárov návratnosť predaja - 5 000 dolárov povolenky za predaj - zľavy 15 000 dolárov= 970 000 dolárov čistého predajaSuma celkových výnosov vykázaných spoločnosťou vo výkaze ziskov a strá

Čítaj viac

Ako vypočítať obdobie návratnosti

Ako vypočítať obdobie návratnosti

Obdobie návratnosti predstavuje množstvo času potrebné na príjmy peňazí generované projektom na vyrovnanie jeho počiatočného odlivu peňazí. Existujú dva spôsoby výpočtu doby návratnosti, ktoré sú:Priemerovacia metóda . Rozdelte anualizovaný očakávaný prílev hotovosti na očakávané počiatočné výdavky na aktívum. Tento prístup funguje najlepšie,

Čítaj viac

Štít proti odpisovej dani

Štít proti odpisovej dani

Štít odpisovej dane je technika znižovania dane, pri ktorej sa odpisové náklady odpočítavajú od zdaniteľného príjmu. Suma, o ktorú odpisy chránia daňovníka pred daňou z príjmu, je platná sadzba dane vynásobená výškou odpisov. Napríklad, ak je uplatniteľná sadzba dane 21% a výška odpisov, ktoré je možné odpočítať, je 100 000 dolárov, potom je štít na ochranu proti odpisom 21 000 dolárov.Každý, kto plánuje použiť štít na och

Čítaj viac

Rozdiel medzi hrubým a čistým predajom

Rozdiel medzi hrubým a čistým predajom

Hrubý predaj predstavuje celkový súčet všetkých predajných transakcií vykázaných v danom období bez akýchkoľvek odpočtov zahrnutých do obrázku. Čistý predaj je definovaný ako hrubý predaj mínus nasledujúce tri odpočty:Príspevky na predaj . Zníženie ceny zaplatenej zákazníkom z dôvodu menších chýb produktu. Po zakúpení predmetných položie

Čítaj viac

Vzorec celkových nákladov

Vzorec celkových nákladov

Vzorec celkových nákladov sa používa na odvodenie kombinovaných variabilných a fixných nákladov na dávku tovaru alebo služieb. Vzorec je priemerná fixná cena za jednotku plus priemerná variabilná cena za jednotku vynásobená počtom jednotiek. Výpočet je:(Priemerné fixné náklady + Priemerné variabilné náklady) x Počet jednotiek = Celkové nákladyNapríklad spoločnosti vznikajú 10 000 dolárov fixných nákladov na výrobu 1 000 kusov (pri priemernej fixnej ​​cene za jednotku 10 dolárov) a jej variabilná cena za jednotku je 3 doláre. Na úrovni výroby 1 000 jednotiek sú celko

Čítaj viac

Klasifikovaná súvaha

Klasifikovaná súvaha

Klasifikovaná súvaha poskytuje informácie o aktívach, pasívach a vlastnom imaní účtovnej jednotky, ktoré sa agregujú (alebo „klasifikujú“) do podkategórií účtov. Je nesmierne užitočné zahrnúť klasifikácie, pretože informácie sa potom organizujú do formátu, ktorý je čitateľnejší ako jednoduchý zoznam všetkých účtov, ktoré tvoria súvahu. Keď sa informácie agregujú týmto spôsobo

Čítaj viac

Prevádzkové aktíva

Prevádzkové aktíva

Prevádzkové aktíva sú tie aktíva, ktoré boli nadobudnuté na použitie pri vykonávaní prebiehajúcich operácií podniku; to znamená aktíva potrebné na generovanie výnosov. Príklady prevádzkových aktív sú:HotovosťPredplatené výdavkyPohľadávkyInventarizáciaDlhodobý majetokAk existujú nehmotné aktíva, ako napríklad technologické licencie potrebné na výrobu tovaru, mali by sa tiež považovať za prevádzkové aktíva.Aktíva, ktoré sa nepovažujú za prevádzkové

Čítaj viac

Definícia hrubého príjmu

Definícia hrubého príjmu

Hrubý výnos je celková suma tržieb vykázaná za vykazované obdobie pred odpočítaním. Tento údaj naznačuje schopnosť podniku predávať tovary a služby, ale nie jeho schopnosť generovať zisk. Odpočty od hrubých výnosov zahŕňajú zľavy z predaja a výnosy z predaja. Ak sa tieto odpočty odpočítajú od hrubého príjmu, celková suma sa označuje ako čistý príjem alebo čistý predaj.Investičná komunita niekedy počíta hodn

Čítaj viac

Ako vypočítať províziu

Ako vypočítať províziu

Provízia je poplatok, ktorý podnik zaplatí predajcovi výmenou za jeho služby pri uľahčení alebo dokončení predaja. Výpočet provízie z predaja závisí od štruktúry príslušnej dohody o provízii. Na výpočet sa zvyčajne vzťahujú tieto faktory:Sadzba provízie . Toto je percento alebo pevná platba spojená s určitou sumou predaja. Napríklad provízia môže byť

Čítaj viac

Rozdiel medzi maržou a prirážkou

Rozdiel medzi maržou a prirážkou

Rozdiel medzi maržou a maržou je, že marža je tržba mínus náklady na predaný tovar, zatiaľ čo marža je suma, o ktorú sa zvýšia náklady na produkt s cieľom odvodiť predajnú cenu. Chyba v použití týchto výrazov môže viesť k príliš vysokej alebo nízkej cenovej politike, čo môže mať za následok stratu tržieb alebo stratu ziskov. Môže to mať tiež neúmyselný vplyv

Čítaj viac

Pomer príspevkovej marže

Pomer príspevkovej marže

Pomer príspevkovej marže je rozdiel medzi tržbami spoločnosti a variabilnými nákladmi, vyjadrený v percentách. Celková marža generovaná účtovnou jednotkou predstavuje celkový zárobok, ktorý je k dispozícii na zaplatenie fixných výdavkov a vytvorenie zisku. Ak sa použije pri predaji jednotlivej jednotky, pomer vyjadruje pomer zisku vytvoreného pri konkrétnom predaji.Príspevková marža by m

Čítaj viac

Uzávierka prihlášok

Uzávierka prihlášok

Záverečné zápisy sú účtovné zápisy vykonané v systéme ručného účtovníctva na konci účtovného obdobia na účely presunu zostatkov na dočasných účtoch na trvalé účty.Príklady dočasných účtov sú účty vyplatené z výnosov, nákladov a dividend. Každý účet uvedený v súvahe (okrem vyplatených dividend) je trvalým účtom. Dočasný účet akumuluje zostatky za jedno účtovné

Čítaj viac

Záznam denníka predaja

Záznam denníka predaja

Záznam denníka predaja zaznamenáva výnosy generované predajom tovaru alebo služieb. V tomto denníku je potrebné zaznamenať tri udalosti, ktoré sú:Záznam o predajiZáznam o znížení zásob, ktoré boli predané zákazníkoviZáznam povinnosti platiť daň z obratuObsah záznamu sa líši v závislosti od toho, či zákazník platil v hotovosti alebo či mu nebol poskytnutý úver. V prípade predaja v hotovosti je

Čítaj viac

Príležitostné vymedzenie nákladov

Príležitostné vymedzenie nákladov

Cena príležitosti je stratený zisk, keď sa vyberie jedna alternatíva pred druhou. Tento koncept je užitočný jednoducho ako pripomienka, aby ste pred rozhodnutím preskúmali všetky rozumné alternatívy. Napríklad máte 1 000 000 dolárov a rozhodli ste sa ich investovať do produktovej rady, ktorá bude generovať návratnosť 5%. Ak ste mohli peniaze

Čítaj viac

Režijná sadzba

Režijná sadzba

Režijná sadzba je súčet nepriamych nákladov (známych ako režijné náklady) za konkrétne vykazované obdobie vydelený alokačným opatrením. Náklady na réžiu môžu pozostávať buď zo skutočných nákladov, alebo z rozpočtu. Existuje široká škála možných alokačných opatrení, ako napríklad priama pracovná doba, strojový čas a metráž. Spoločnosť používa režijnú sadzbu na alok

Čítaj viac

Výnos kapitálových výnosov

Výnos kapitálových výnosov

Výnos kapitálových výnosov je percentuálne zhodnotenie ceny investície. Vypočíta sa ako nárast ceny investície vydelený pôvodnou obstarávacou cenou. Napríklad, ak je cenný papier zakúpený za 100 dolárov a neskôr predaný za 125 dolárov, výnos z kapitálových výnosov je 25%. Ak cena investície klesne pod jej kúpnu cenu, nedôjde k výnosu z kapitálových výnosov.Tento koncept nezahŕňa žiadne pr

Čítaj viac

Čistý predaj úverov

Čistý predaj úverov

Čistý predaj úverov sú tie výnosy generované účtovnou jednotkou, ktoré umožňujú zákazníkom na úver, znížené o všetky výnosy z predaja a povolenky na predaj. Čistý kreditný predaj nezahŕňa žiadny predaj, pri ktorom je platba vykonaná okamžite v hotovosti. Tento koncept je užitočný ako základ pre ďalšie merania, ako sú nevyplatené tržby z predaja a obraty pohľadávok, a tiež ako indikátor celkovej výšky úveru, ktorý spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom. Čistý predaj úverov bude pravdepodobne najvyšší,

Čítaj viac

Účtovníctvo predplatených výdavkov

Účtovníctvo predplatených výdavkov

Definícia predplatených výdavkovNáklady budúcich období sú výdavkom zaplateným v jednom účtovnom období, ale pri ktorom nebude podkladové aktívum spotrebované až do budúceho obdobia. Keď sa majetok nakoniec spotrebuje, účtuje sa do nákladov. Ak sa spotrebujú počas viacerých období, môže sa účtovať do série zodpovedajúcich poplatkov.Náklady budúcich období sa vykaz

Čítaj viac

Ako vypočítať časovo rozlíšené platby za dovolenku

Ako vypočítať časovo rozlíšené platby za dovolenku

Časovo rozlíšená dovolenka za dovolenku je suma dovolenky, ktorú zamestnanec získal podľa politiky zamestnaneckých výhod spoločnosti, ale ktorý ešte nebol využitý ani zaplatený. Toto je zodpovednosť pre zamestnávateľa. Nasledujúcu diskusiu o účtovaní vzniknutej mzdy za dovolenku je možné uplatniť aj na dovolenku za dovolenku. Výpočet nahromadenej mzd

Čítaj viac

Rozdiel medzi akciami a dlhopismi

Rozdiel medzi akciami a dlhopismi

Rozdiel medzi akciami a dlhopismi spočíva v tom, že akcie sú podielmi vo vlastníctve podniku, zatiaľ čo dlhopisy sú formou dlhu, ktorý sa emitent sľubuje splatiť niekedy v budúcnosti. Musí sa dosiahnuť rovnováha medzi týmito dvoma typmi financovania, aby sa zabezpečila správna kapitálová štruktúra pre podnikanie. Tu sú konkrétne kľúčo

Čítaj viac

Flexibilná variancia rozpočtu

Flexibilná variancia rozpočtu

Flexibilný rozpočet je rozpočet, ktorý zobrazuje rozdielne úrovne výnosov a nákladov na základe množstva predajnej aktivity, ku ktorej skutočne dôjde. Skutočné výnosy alebo skutočne predané jednotky sa zvyčajne vkladajú do flexibilného modelu rozpočtu a model automaticky generuje rozpočtované úrovne výdavkov na základe vzorcov, ktoré sú stanovené ako percento z predaja.Flexibilná odchýlka rozpočtu

Čítaj viac

Nižšia cena alebo trh (LCM)

Nižšia cena alebo trh (LCM)

Nižšia cena alebo prehľad trhuPravidlo nižšej ceny alebo trhu hovorí, že podnik musí zaznamenať náklady na inventár pri akejkoľvek nižšej cene - pôvodnej cene alebo aktuálnej trhovej cene. Táto situácia zvyčajne nastane, keď sa inventár zhoršil alebo zastaral, alebo poklesli trhové ceny. Pravidlo je pravdepodo

Čítaj viac

bankové vyúčtovanie

bankové vyúčtovanie

Prehľad bankového zmiereniaBankové porovnanie je proces párovania zostatkov v účtovných záznamoch jednotky pre peňažný účet so zodpovedajúcimi informáciami na bankovom výpise. Cieľom tohto procesu je zistiť rozdiely medzi nimi a podľa potreby zaúčtovať zmeny v účtovných záznamoch. Informácie na bankovom vý

Čítaj viac

Pomery trhovej hodnoty

Pomery trhovej hodnoty

Pomery trhových hodnôt sa používajú na vyhodnotenie aktuálnej ceny akcií akcií verejnej spoločnosti. Tieto pomery používajú súčasní a potenciálni investori na určenie toho, či sú akcie spoločnosti predražené alebo podhodnotené. Najbežnejšie pomery trhovej hodnoty sú tieto:Účtovná hodnota na akciu . Vypočíta sa ako súhrnná suma

Čítaj viac

Súvaha

Súvaha

Súvaha je správa, ktorá sumarizuje všetky aktíva, pasíva a vlastné imanie účtovnej jednotky k danému časovému okamihu. Spravidla ju používajú veritelia, investori a veritelia na odhad likvidity podniku. Súvaha je jedným z dokumentov zahrnutých do účtovnej závierky účtovnej jednotky. Z účtovných závierok j

Čítaj viac

Dni pohľadávok

Dni pohľadávok

Počet dní prijatia účtov je počet dní, v ktorých je nesplatená faktúra zákazníka pred jej inkasom. Zmyslom merania je určiť efektívnosť úverového a inkasného úsilia spoločnosti pri poskytovaní úverov renomovaným zákazníkom, ako aj jej schopnosť včas od nich vyberať hotovosť. Meranie sa zvyčajne aplikuje

Čítaj viac

Príklady variabilných nákladov

Príklady variabilných nákladov

Variabilná cena je cena, ktorá sa mení v súvislosti s variáciami v určitej činnosti. V podnikaní je „činnosťou“ často objem výroby, pričom ďalší pravdepodobný spúšťací jav je objem predaja. Materiály použité ako komponenty vo výrobku sa teda považujú za variabilné náklady, pretože sa priamo líšia podľa počtu vyrobených jednotiek produktu.Je užitočné pochopiť podiel variabilnýc

Čítaj viac

Štyri základné finančné výkazy

Štyri základné finančné výkazy

Kompletná sada finančných výkazov sa používa na to, aby čitateľom poskytli prehľad o finančných výsledkoch a stave podniku. Účtovná závierka pozostáva zo štyroch základných správ, ktoré sú tieto:Výkaz ziskov a strát . Predstavuje výnosy, náklady a zisky / straty generované počas sledovaného obdobia. Toto sa zvyčajne považuje za

Čítaj viac

Je pohľadávka majetkom alebo výnosom?

Je pohľadávka majetkom alebo výnosom?

Pohľadávky sú sumy, ktoré dlhuje predajcovi zákazník. Ide o majetok, ktorý je v budúcnosti možné zameniť za hotovosť. Pohľadávky sú v súvahe uvedené ako obežné aktíva, pretože sú obvykle zameniteľné za hotovosť za menej ako jeden rok.Ak sa výška pohľadávky prevedie na hotovosť až za viac ako jeden rok, namiesto toho sa v súvahe zaznamená ako dlhodobý majetok (možno ako pohľadávka na zmenku). Pretože existuje možnosť, že niektor

Čítaj viac

Rozdiel medzi finančným a manažérskym účtovníctvom

Rozdiel medzi finančným a manažérskym účtovníctvom

Častou otázkou je vysvetliť rozdiely medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom, pretože každé z nich zahŕňa výrazne odlišnú kariérnu dráhu. Finančné účtovníctvo sa vo všeobecnosti vzťahuje na agregáciu účtovných informácií do finančných výkazov, zatiaľ čo manažérske účtovníctvo sa vzťahuje na interné procesy používané na účtovanie obchodných transakcií. Existuje niekoľko rozdielov medzi finančným a manažérs

Čítaj viac

Rozdiel medzi rozpočtom a prognózou

Rozdiel medzi rozpočtom a prognózou

Kľúčový rozdiel medzi rozpočtom a prognózou spočíva v tom, že rozpočet stanovuje plán toho, čo chce podnik dosiahnuť, zatiaľ čo prognóza uvádza svoje skutočné očakávania týkajúce sa výsledkov, zvyčajne v oveľa súhrnnejšom formáte.Rozpočet je v podstate kvantifikovaným očakávaním toho, čo chce podnik dosiahnuť. Jeho vlastnosti sú:Rozpočet predsta

Čítaj viac

Neziskové účtovníctvo

Neziskové účtovníctvo

Neziskové účtovníctvo predstavuje jedinečný systém zaznamenávania a vykazovania, ktorý sa uplatňuje na obchodné transakcie uskutočňované neziskovou organizáciou. Neziskovým subjektom je subjekt, ktorý nemá žiadne vlastnícke podiely, má iný prevádzkový účel ako dosiahnutie zisku a ktorý prijíma významné príspevky od tretích strán, ktoré neočakávajú návratnosť. Neziskové účtovníctvo využíva nasleduj

Čítaj viac

Starnutie pohľadávok

Starnutie pohľadávok

Starnutie pohľadávok je prehľad, ktorý obsahuje zoznamy nezaplatených zákazníckych faktúr a nepoužitých dobropisov podľa rozsahov dátumov. Správa o starnutí je primárnym nástrojom používaným pracovníkmi inkasa na určenie, ktoré faktúry sú splatné po splatnosti. Vzhľadom na to, že sa používa ako nástroj na zhromažďovanie, môže byť prehľad nakonfigurovaný tak, aby obsahoval aj kontaktné informácie pre každého zákazníka. Správu používa aj vedenie na určenie efekt

Čítaj viac

Rozpočet výroby

Rozpočet výroby

Definícia výrobného rozpočtuRozpočet výroby počíta počet jednotiek výrobkov, ktoré sa musia vyrobiť, a je odvodený z kombinácie prognózy predaja a plánovaného množstva zásob hotových výrobkov, ktoré je potrebné mať k dispozícii (zvyčajne ako bezpečnostná zásoba na pokrytie neočakávaného zvýšenia dopytu). . Rozpočet výroby sa zvyčajne pri

Čítaj viac

Čistý pracovný kapitál

Čistý pracovný kapitál

Čistý pracovný kapitál je súhrnná hodnota všetkých obežných aktív a krátkodobých záväzkov. Používa sa na meranie krátkodobej likvidity podniku a môže sa tiež použiť na získanie všeobecného dojmu o schopnosti manažmentu spoločnosti efektívne využívať aktíva. Na výpočet čistého pracovného kapitálu použite nasledujúci vzorec:+ Peniaze a peňažné ekvivalenty+ Obchodovateľné investície+ Pohľadávky z obchodného styku+ Inventár- Obchodné účty splatné= Čistý pracovný kapitálAk je hodnota čistého prevádzkového kapitálu v podstate pozitívna, znamená to, že krátkodobé finančné prostriedky dostupné z obežnýc

Čítaj viac

Ako vypočítať maržu podielového príspevku

Ako vypočítať maržu podielového príspevku

Rozpätie jednotkového príspevku je zvyšok po odčítaní všetkých variabilných nákladov spojených s jednotkou predaja od príslušných výnosov. Je to užitočné pre stanovenie minimálnej ceny, za ktorú sa má jednotka predať (čo sú variabilné náklady). Táto analýza marže sa môže vzťahovať na predaj tovaru alebo služieb. Vzorec pre maržu jednotkového prís

Čítaj viac

Predplatené poistenie

Predplatené poistenie

Predplatené poistenie je poplatok spojený s poistnou zmluvou, ktorý bol zaplatený pred obdobím poistenia. Predplatené poistenie je teda suma vynaložená na poistnú zmluvu, ktorá sa doposiaľ nevyužila počas plynutia časového obdobia uvedeného v zmluve. S predplateným poistením sa v účtovných záznamoch zaobchádza ako s majetkom, ktorý sa postupne účtuje do nákladov počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje príslušná poistná zmluva.Predplatené poistenie je v súvahe

Čítaj viac

Účtovná osnova

Účtovná osnova

Účtovná osnova je zoznam všetkých účtov používaných v hlavnej knihe organizácie. Graf používa účtovný softvér na agregáciu informácií do finančných výkazov účtovnej jednotky. Graf je zvyčajne zoradený podľa čísla účtu, aby sa uľahčilo hľadanie konkrétnych účtov. Účty sú zvyčajne číselné, ale môžu byť aj abecedné alebo alfanumerické.Účty sú zvyčajne uvedené v poradí podľa ich výskyt

Čítaj viac

Príklad a vysvetlenie upravenej skúšobnej váhy

Príklad a vysvetlenie upravenej skúšobnej váhy

Upravený skúšobný zostatok je zoznam konečných zostatkov na všetkých účtoch po vypracovaní úprav. Účelom pridania týchto záznamov je opraviť chyby v pôvodnej verzii predbežnej súvahy a uviesť účtovnú závierku subjektu do súladu s účtovným rámcom, ako sú napríklad všeobecne akceptované účtovné zásady alebo medzinárodné štandardy finančného výkazníctva.Po vykonaní všetkých úprav je upravený skúšob

Čítaj viac

Definícia základného imania

Definícia základného imania

Majetkový kapitál sú finančné prostriedky, ktoré do podnikania investujú investori výmenou za bežné alebo preferované akcie. To predstavuje základné financovanie podniku, ku ktorému je možné pripočítať dlhové financovanie. Po investovaní sú tieto fondy vystavené riziku, pretože investori nebudú vyplatení v prípade likvidácie spoločnosti, kým nebudú najskôr vysporiadané pohľadávky všetkých ostatných veriteľov. Napriek tomuto riziku sú investori och

Čítaj viac

Ako vypočítať nesplatené akcie

Ako vypočítať nesplatené akcie

Nevybavené akcie predstavuje súhrnný počet akcií, ktoré spoločnosť vydala investorom. Ak chcete zistiť celkový počet akcií v obehu, postupujte takto:Prejdite na súvahu príslušnej spoločnosti a pozrite sa do sekcie vlastného imania akcionárov, ktorá sa nachádza v dolnej časti správy.V riadkovej položke hľ

Čítaj viac

Peňažný tok pre akcionárov

Peňažný tok pre akcionárov

Peňažný tok k akcionárom je množstvo hotovosti, ktoré spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Táto suma predstavuje hotovostné dividendy vyplatené počas vykazovaného obdobia. Investori bežne porovnávajú peňažné toky pre akcionárov s celkovým objemom peňažných tokov generovaných podnikom, aby tak zmerali potenciál väčších dividend v budúcnosti.Ak sa dividendy vyplácajú vo form

Čítaj viac

Zmena poradia bodu

Zmena poradia bodu

Zmena poradia je dostupné jednotkové množstvo, ktoré spustí nákup vopred určeného množstva zásob na doplnenie. Ak nákupný proces a plnenie dodávateľa fungujú podľa plánu, mal by bod preobjednania viesť k tomu, že zásoba na doplnenie dorazí hneď po vyčerpaní poslednej zo zásob. Výsledkom nie je preruše

Čítaj viac

Súhrnný účet príjmov

Súhrnný účet príjmov

Súhrnný účet výnosov je dočasný účet, na ktorý sa na konci účtovného obdobia prevádzajú všetky účty výnosov a výdavkov vo výkaze ziskov a strát. Čistá suma prevedená na súhrnný účet výnosov sa rovná čistému zisku alebo čistej strate, ktorá podniku vznikla v danom období. Posunutie výnosov z výkazu ziskov a

Čítaj viac

Rozdiel medzi hrubými a čistými nákladmi

Rozdiel medzi hrubými a čistými nákladmi

Hrubá cena je celá obstarávacia cena objektu. Napríklad keď si kúpite stroj, hrubé náklady na stroj môžu zahŕňať nasledovné:+ Kúpna cena zariadenia+ Daň z predaja zariadenia+ Colné poplatky (ak boli získané z inej krajiny)+ Prepravné náklady+ Náklady na betónovú podložku, na ktorej je stroj umiestnený+ Náklady na montáž vybavenia+ Náklady na vedenie potrebné na napájanie stroja+ Náklady na testovanie+ Náklady na školenie zamestnancov v tom, ako používať stroj= Hrubé nákladyJe zrejmé, že môže existovať obrovské množstvo vedľajších nákladov, ktoré je potrebné zohľadniť pri agregácii hrubých náklad

Čítaj viac

Amortizačný náklad

Amortizačný náklad

Amortizačným nákladom je odpis nehmotného majetku počas jeho očakávaného obdobia používania, ktorý odráža jeho spotrebu. Výsledkom tohto odpisu je, že zostatok zostatkových aktív v priebehu času klesá. Výška tohto odpisu sa zobrazuje vo výkaze ziskov a strát, zvyčajne v riadkovej položke „odpisy a amortizácia“.Účtovanie amortizačných náklad

Čítaj viac

Celkové aktíva

Celkové aktíva

Celkové aktíva sa vzťahujú na celkové množstvo aktív vo vlastníctve osoby alebo subjektu. Aktíva sú položky ekonomickej hodnoty, ktoré sa časom vynakladajú na získanie výhody pre vlastníka. Ak je vlastníkom podnik, tieto aktíva sa zvyčajne zaznamenajú v účtovných záznamoch a objavia sa v súvahe podniku. Medzi typické kategórie,

Čítaj viac

Kritériá na prenájom kapitálu

Kritériá na prenájom kapitálu

Kapitálový lízing je prenájom, pri ktorom prenajímateľ financuje iba prenajatý majetok a všetky ostatné vlastnícke práva prechádzajú na nájomcu. To vedie k zaznamenaniu majetku ako majetku nájomcu do jeho hlavnej knihy ako dlhodobého majetku. Nájomca môže úrokovú časť splátky kapitálového lízingu zaznamenať iba ako náklad, na rozdiel od výšky celej splátky lízingu v prípade bežnejšieho operatívneho lízingu.Poznámka: Koncept lízingu kapitálu bol

Čítaj viac

Rozdiel medzi odpismi vo výkaze ziskov a strát a súvahe

Rozdiel medzi odpismi vo výkaze ziskov a strát a súvahe

Termín odpisovania sa nachádza vo výkaze ziskov a strát aj v súvahe. Vo výkaze ziskov a strát je uvedený ako náklad na odpisy a odkazuje na sumu odpisov, ktorá bola zaúčtovaná do nákladov iba v danom účtovnom období. V súvahe je uvedený ako akumulovaný odpis a vzťahuje sa na kumulatívnu sumu odpisov, ktorá bola zaúčtovaná na ťarchu všetkých fixných aktív. Nahromadené odpisy sú protiúčt

Čítaj viac

Účty výkazu ziskov a strát

Účty výkazu ziskov a strát

Účty výkazu ziskov a strát sú účty v hlavnej knihe, ktoré sa používajú vo výkaze ziskov a strát spoločnosti. Tieto účty sú zvyčajne umiestnené v hlavnej knihe po účtoch použitých na zostavenie súvahy. Väčšia organizácia môže mať stovky alebo dokonca tisíce účtov výkazu ziskov a strát, aby mohla sledovať príjmy a výdavky spojené s rôznymi produktovými radmi, oddeleniami a divíziami. Najčastejšie používané účty výkazu ziskov

Čítaj viac