Získané poplatky

Získané poplatky sú príjmovým účtom, ktorý sa zobrazuje v sekcii výnosov v hornej časti výkazu ziskov a strát. Obsahuje príjmy z poplatkov získaných počas vykazovaného obdobia. Suma vykázaná ako zarobené poplatky by predstavovala sumu hotovosti prijatej od zákazníkov počas vykazovaného obdobia, ak vykazujúca jednotka funguje na hotovostnom základe účtovníctva. Alternatívne môže účet obsahovať sumu poplatkov skutočne zarobených počas vykazovaného obdobia bez ohľadu na výšku hotovosti prijatej od zákazníkov, ak vykazujúca jednotka pracuje na základe časového rozlíšenia.

Účet Poplatky sa najčastejšie používa v priemysle služieb, kde obsahuje fakturácie za služby ako daňové poradenstvo, poplatky za audit a všeobecné poradenstvo. Účet je možné použiť aj v situáciách, keď sa zákazníkom predáva kombinácia tovarov a služieb; v takom prípade sú príjmy rozdelené medzi účet zarobených poplatkov (za poskytnuté služby) a jeden alebo viac účtov predaných tovarov.

Podobné podmienky

Získané poplatky sú podobné poskytovaným službám , pretože oba koncepty sa zvyčajne zameriavajú na poskytovanie služieb založených na pracovnej sile.