Výkaz zmien vo vlastnom imaní

Výkaz zmien vo vlastnom imaní predstavuje zosúladenie počiatočných a konečných zostatkov na vlastnom imaní spoločnosti počas vykazovaného obdobia. Nepovažuje sa to za nevyhnutnú súčasť mesačnej účtovnej závierky, a preto je najpravdepodobnejšie, že nebude vydaná celá účtovná závierka. Je to však bežná súčasť ročnej účtovnej závierky. Výkaz začína počiatočným zostatkom kapitálu a potom pripočíta alebo odčíta položky ako zisky a výplaty dividend, aby sa dosiahol konečný konečný zostatok. Všeobecná štruktúra výpočtu výkazu je:

Počiatočné imanie + Čistý príjem - Dividendy +/- Ostatné zmeny

= Konečný kapitál

Transakcie, ktoré sa najpravdepodobnejšie objavia v tomto výpise, sú tieto:

 • Čistý zisk alebo strata
 • Výplaty dividend
 • Výťažok z predaja akcií
 • Nákupy štátnej pokladnice
 • Zisky a straty vykázané priamo vo vlastnom imaní
 • Účinky zmien v dôsledku chýb v predchádzajúcich obdobiach
 • Dopady zmien reálnej hodnoty určitých aktív

Výkaz zmien vo vlastnom imaní sa najčastejšie prezentuje ako samostatný výkaz, ale je možné ho pridať aj k inému finančnému výkazu.

Je tiež možné poskytnúť veľmi rozšírenú verziu vyhlásenia, ktorá zverejňuje rôzne prvky vlastného imania. Mohla by napríklad osobitne identifikovať menovitú hodnotu kmeňových akcií, dodatočného splateného kapitálu, nerozdeleného zisku a štátnych cenných papierov, pričom všetky tieto prvky by sa potom mali zahrnúť do konečnej sumy vlastného imania.

Pri príprave vyhlásenia postupujte takto:

 1. Vytvorte samostatné účty v hlavnej knihe pre každý typ vlastného imania. Existujú teda rôzne účty pre menovitú hodnotu akcií, ďalší splatený kapitál a nerozdelený zisk. Každý z týchto účtov je vo výpise predstavovaný samostatným stĺpcom.
 2. Preneste každú transakciu v rámci každého akciového účtu do tabuľky a identifikujte ju v tabuľke.
 3. Zoskupte transakcie v tabuľke do podobných typov a preneste ich do samostatných riadkových položiek vo výkaze zmien vlastného imania.
 4. Vyplňte príkaz a overte, či sa začiatočný a konečný zostatok v ňom zhoduje s hlavnou účtovnou knihou a či sa agregované riadkové položky v ňom zhodujú s konečnými zostatkami pre všetky stĺpce.