Účtovné záznamy

Účtovné záznamy sú pôvodné zdrojové dokumenty, účtovné zápisy a knihy, ktoré popisujú účtovné transakcie podniku. Účtovné záznamy umožňujú zostavenie účtovnej závierky. Budú sa uchovávať niekoľko rokov, aby ich mohli externé subjekty kontrolovať a overovať si správnosť účtovných závierok, ktoré z nich vychádzajú. Audítori a daňové orgány sú subjekty, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou kontrolujú účtovné záznamy.

Príklady účtovných záznamov sú hlavná kniha, všetky pomocné knihy, faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady a šeky.