Súhrnný účet príjmov

Súhrnný účet výnosov je dočasný účet, na ktorý sa na konci účtovného obdobia prevádzajú všetky účty výnosov a výdavkov vo výkaze ziskov a strát. Čistá suma prevedená na súhrnný účet výnosov sa rovná čistému zisku alebo čistej strate, ktorá podniku vznikla v danom období. Posunutie výnosov z výkazu ziskov a strát teda znamená odpísanie z účtu výnosov v celkovej sume výnosov zaznamenaných v danom období a pripísanie na súhrnný účet výnosov.

Rovnako aj presunutie výdavkov z výkazu ziskov a strát vyžaduje, aby sa na všetkých výdavkových účtoch pripísala celková suma výdavkov zaznamenaných v danom období a na ťarchu súhrnného účtu výnosov. Toto je prvý krok pri používaní súhrnného účtu príjmov.

Ak je výsledným zostatkom na súhrnnom účte výnosov zisk (čo je kreditný zostatok), potom na ťarchu účtu súhrnného príjmu zadajte sumu zisku a pripíšte na účet nerozdelených ziskov zisk na nerozdelený zisk (čo je zostatok). hárkový účet). Naopak, ak je výsledným zostatkom na súhrnnom účte výnosov strata (čo je debetný zostatok), potom na súhrnný účet výnosov pripíšte sumu straty a na ťarchu účtu nerozdeleného zisku premiestnite stratu na nerozdelený zisk. Toto je druhý krok pri využívaní súhrnného účtu príjmov, potom by mal mať účet nulový zostatok.

Nasledujúce zápisy do denníka ukazujú, ako sa používa súhrnný účet výnosov:

1. Posuňte všetkých 10 000 dolárov výnosov generovaných v priebehu mesiaca na účet súhrnu príjmov: