Majetok na užívacie právo

Majetok z práva na užívanie je právo nájomcu používať majetok po dobu lízingu. Majetok sa počíta ako počiatočná suma záväzku z lízingu plus akékoľvek lízingové splátky vykonané prenajímateľovi pred dátumom začiatku lízingu plus akékoľvek počiatočné vzniknuté priame náklady mínus akékoľvek prijaté lízingové stimuly.

Obdobie amortizácie aktíva s právom na použitie je od dátumu začatia lízingu do konca doby lízingu alebo do konca doby použiteľnosti majetku, podľa toho, čo nastane skôr. Výnimkou je prípad, keď je primerane isté, že nájomca využije opciu na kúpu majetku, v takom prípade je amortizačné obdobie do konca doby použiteľnosti majetku.

Ak sa stanoví, že hodnota majetku z práva na užívanie je znížená, zníženie hodnoty sa okamžite zaznamená, čím sa zníži účtovná hodnota majetku. Jeho následné ocenenie sa počíta ako účtovná hodnota bezprostredne po transakcii so znížením hodnoty mínus akákoľvek následná akumulovaná amortizácia.

Po ukončení lízingu sa majetok z práva na užívanie a súvisiaci záväzok z lízingu vyradia z účtovníctva nájomcu. Rozdiel medzi týmito dvoma sumami sa v tom čase účtuje ako zisk alebo strata.