Predplatené poistenie

Predplatené poistenie je poplatok spojený s poistnou zmluvou, ktorý bol zaplatený pred obdobím poistenia. Predplatené poistenie je teda suma vynaložená na poistnú zmluvu, ktorá sa doposiaľ nevyužila počas plynutia časového obdobia uvedeného v zmluve. S predplateným poistením sa v účtovných záznamoch zaobchádza ako s majetkom, ktorý sa postupne účtuje do nákladov počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje príslušná poistná zmluva.

Predplatené poistenie je v súvahe takmer vždy klasifikované ako obežné aktívum, pretože doba platnosti príslušnej poistnej zmluvy, ktorá bola predplatená, je zvyčajne na obdobie jedného roka alebo menej. Ak preddavok pokrýva dlhšie obdobie, klasifikujte časť predplateného poistenia, ktorá nebude do jedného roka zúčtovaná do nákladov, ako dlhodobý majetok.

Poistenie s platbou vopred sa bežne zaznamenáva, pretože poskytovatelia poistenia dávajú prednosť fakturácii poistenia. Ak by firma platila neskoro, hrozilo by jej ukončenie poistného krytia. Poskytovatelia zdravotného poistenia predovšetkým trvajú na tom, že majú byť platení vopred, takže spoločnosť musí na konci jedného mesiaca zaznamenať platbu za poistenie ako predplatené poistenie a potom si ju účtovať do nákladov v nasledujúcom mesiaci, ktorý je mesiacom ktorého sa platba týka.

Záznam predplateného poistného denníka

Predplatené poistenie sa zvyčajne účtuje do nákladov rovnomerne počas celej doby platnosti príslušnej poistnej zmluvy. Keď je majetok zaúčtovaný do nákladov, účtovný zápis má zaúčtovať na ťarchu účtu nákladov na poistenie a pripísať na účet predplateného poistenia. Suma účtovaná do nákladov v účtovnom období je teda iba sumou predplateného poistného majetku, ktorý je k uvedenému obdobiu priradený.

Napríklad firma si vopred zakúpi jednoročné poistenie všeobecnej zodpovednosti za 12 000 dolárov. Prvotným vstupom je debet vo výške 12 000 dolárov na účet predplateného poistenia (aktíva) a kredit vo výške 12 000 dolárov na hotovostný účet (aktíva). V každom nasledujúcom mesiaci počas nasledujúcich dvanástich mesiacov by mal byť účtovný zápis, ktorý zaúčtuje na ťarchu účtu výdavkov na poistenie a pripíše na účet vopred zaplatené výdavky (aktíva).