Priemerný prevádzkový majetok

Priemerný prevádzkový majetok predstavuje bežné množstvo majetku, ktorý je potrebný na vykonávanie prebiehajúcich činností podniku. Tento údaj je možné zahrnúť do pomeru prevádzkových aktív, ktorý porovnáva pomer týchto aktív k celkovému množstvu aktív, ktoré podnik vlastní. Vysoký pomer naznačuje, že vedenie spoločnosti dobre využíva svoje aktíva.

Majetok bežne zahrnutý do výpočtu priemerného prevádzkového majetku je hotovosť, náklady budúcich období, pohľadávky, zásoby a investičný majetok. Ak chcete zistiť priemer, postupujte takto:

  1. Agregujte zostatky na týchto účtoch na konci predchádzajúceho obdobia.

  2. Agregujte zostatky na týchto účtoch na konci bežného obdobia.

  3. Sčítajte dva súčty dohromady a potom vydelte dvoma.

Priemerný údaj o prevádzkových aktívach možno tiež porovnať s ročným predajom na trendovej čiare. Tieto informácie odhaľujú, či sa podnik stáva viac alebo menej efektívnym pri využívaní majetku na generovanie predaja.