Integrovaný audit

Integrovaný audit zahŕňa audit účtovnej závierky klienta externým audítorom, ako aj systém kontrol finančného výkazníctva. Integrovaný audit bude pravdepodobne obsahovať rozsiahle preskúmanie kontrol spojených so systémami spracovania transakcií spoločnosti. Pre väčšie verejne obchodovateľné spoločnosti sa vyžadujú integrované audity. Neobvyklý prvok tohto typu auditu zahŕňa interné kontroly klienta. Kontrolný audit je požiadavkou stanovenou v oddiele 404 zákona Sarbanes-Oxley Act. Pokyny, ako sa má vykonávať kontrolný audit, vydáva Rada pre dohľad nad účtovníctvom verejnej spoločnosti (PCAOB). Audítor musí poskytnúť výrok o účinnosti interných kontrol klienta pri jeho finančnom vykazovaní.

Neexistuje požiadavka, aby menšie verejné spoločnosti alebo súkromné ​​spoločnosti platili za integrovaný audit; Namiesto toho zvyčajne radšej platia iba za audit svojich finančných výkazov. Ak však spoločnosť predpokladá, že bude predaná nadobúdateľovi, môže zaplatiť za integrovaný audit; Čistý názor audítora môže zvýšiť predajnú cenu spoločnosti, pretože naznačuje prítomnosť silného systému kontrol.