Rozdiel medzi rozpočtom a prognózou

Kľúčový rozdiel medzi rozpočtom a prognózou spočíva v tom, že rozpočet stanovuje plán toho, čo chce podnik dosiahnuť, zatiaľ čo prognóza uvádza svoje skutočné očakávania týkajúce sa výsledkov, zvyčajne v oveľa súhrnnejšom formáte.

Rozpočet je v podstate kvantifikovaným očakávaním toho, čo chce podnik dosiahnuť. Jeho vlastnosti sú:

  • Rozpočet predstavuje podrobné vyjadrenie budúcich výsledkov, finančnej situácie a peňažných tokov, ktoré vedenie chce, aby podnik dosiahol v určitom časovom období.

  • Rozpočet sa môže aktualizovať iba raz ročne, v závislosti od toho, ako často chce vyšší manažment revidovať informácie.

  • Rozpočet sa porovnáva so skutočnými výsledkami, aby sa určili odchýlky od očakávaného výkonu.

  • Vedenie prijíma nápravné opatrenia na zosúladenie skutočných výsledkov s rozpočtom.

  • Porovnanie rozpočtu so skutočným stavom môže vyvolať zmeny v kompenzácii založenej na výkone vyplácanej zamestnancom.

Naopak, prognóza je odhad toho, čo sa v skutočnosti dosiahne. Jeho vlastnosti sú:

  • Prognóza je zvyčajne obmedzená na hlavné riadkové položky výnosov a výdavkov. Zvyčajne neexistuje prognóza pre finančnú pozíciu, môžu sa však predpovedať peňažné toky.

  • Predpoveď sa aktualizuje v pravidelných intervaloch, možno mesačne alebo štvrťročne.

  • Prognóza sa môže použiť na krátkodobé prevádzkové úvahy, ako sú úpravy počtu zamestnancov, úrovne zásob a plánu výroby.

  • Neexistuje žiadna analýza odchýlok, ktorá by porovnávala predpoveď so skutočnými výsledkami.

  • Zmeny v prognóze nemajú vplyv na odmeňovanie založené na výkone zamestnancov.

Kľúčový rozdiel medzi rozpočtom a predpoveďou teda spočíva v tom, že rozpočet je plánom toho, kam sa chce podnik dostať, zatiaľ čo predpoveď naznačuje, kam sa vlastne uberá.

Reálne je tým užitočnejším z týchto nástrojov prognóza, ktorá poskytuje krátkodobé vyjadrenie skutočných okolností, v ktorých sa podnik nachádza. Informácie v predpovedi je možné použiť na okamžité konanie. Rozpočet môže na druhej strane obsahovať ciele, ktoré jednoducho nie je možné dosiahnuť, alebo pre ktoré sa podmienky na trhu zmenili natoľko, že nie je rozumné sa ich snažiť dosiahnuť. Ak sa má použiť rozpočet, mal by sa aktualizovať aspoň častejšie ako raz ročne, aby mal určitý vzťah k súčasnej realite na trhu. Posledný bod má osobitný význam na rýchlo sa meniacom trhu, kde sa predpoklady použité na vytvorenie rozpočtu môžu v priebehu niekoľkých mesiacov stať neaktuálnymi.

Stručne povedané, podnik vždy potrebuje predpoveď, ktorá by odhalila jeho súčasné smerovanie, pričom použitie rozpočtu nie je vždy potrebné.