Čistá zisková marža

Čistá zisková marža je percento zostatku po odpočítaní všetkých výdavkov z predaja. Meranie odhaľuje výšku zisku, ktorý môže podnik získať z celkového predaja. Čistá časť predaja rovnice je hrubý predaj mínus všetky odpočty predaja, napríklad povolenky na predaj. Vzorec je:

(Čistý zisk ÷ Čistý predaj) x 100 = Čistá zisková marža

Toto ocenenie sa zvyčajne vykonáva za štandardné účtovné obdobie, ako je mesiac, štvrťrok alebo rok, a je zahrnuté vo výkaze ziskov a strát vykazujúcej účtovnej jednotky.

Čistá zisková marža má byť mierou celkového úspechu firmy. Vysoká čistá zisková marža naznačuje, že podnik oceňuje svoje produkty správne a že vykonáva dobrú kontrolu nákladov. Je to užitočné na porovnanie výsledkov podnikov v rámci toho istého odvetvia, pretože všetky podliehajú rovnakému podnikateľskému prostrediu a zákazníckej základni a môžu mať približne rovnakú štruktúru nákladov.

Čistá zisková marža presahujúca 10% sa všeobecne považuje za vynikajúcu, hoci to závisí od odvetvia a štruktúry podnikania. Pri použití v zhode s rozpätím hrubého zisku môžete analyzovať výšku celkových výdavkov spojených s predajnými, všeobecnými a správnymi nákladmi (ktoré sa nachádzajú vo výkaze ziskov a strát medzi riadkovými položkami hrubého zisku a čistého zisku).

Čistá zisková marža však podlieha rôznym problémom, medzi ktoré patrí:

  • Porovnateľnosť . Nízka čistá zisková marža v jednom odvetví, napríklad v potravinách, by mohla byť prijateľná, pretože zásoby sa obracajú tak rýchlo. Naopak, v iných priemyselných odvetviach bude možno potrebné dosiahnuť vysokú čistú ziskovú maržu, len aby ste vytvorili dostatok hotovostného toku na nákup fixných aktív alebo na financovanie prevádzkového kapitálu.

  • Vyťažené situácie . Spoločnosť môže uprednostniť rast pomocou dlhového financovania namiesto kapitálového financovania. V takom prípade jej vzniknú značné úrokové náklady, ktoré znížia jej čistú ziskovú maržu. Rozhodnutie o financovaní teda ovplyvňuje čistú ziskovú maržu.

  • Súlad s účtovníctvom . Spoločnosť môže akumulovať výnosy a náklady tak, aby boli v súlade s rôznymi účtovnými štandardmi, čo však môže poskytnúť nesprávny obraz o jej peňažných tokoch. Veľké odpisy teda môžu mať za následok nízku čistú ziskovú maržu, aj keď sú peňažné toky vysoké.

  • Neprevádzkové položky . Čistú ziskovú maržu je možné radikálne skresliť prítomnosťou neobvykle veľkých neprevádzkových ziskov alebo strát. Napríklad veľký zisk z predaja divízie by mohol vytvoriť veľkú čistú ziskovú maržu, aj keď prevádzkové výsledky spoločnosti sú zlé.

  • Krátkodobé zameranie . Vedenie spoločnosti by mohlo zámerne znížiť tie výdavky, ktoré dlhodobo ovplyvňujú schopnosť podniku konkurovať, ako je údržba zariadenia, výskum a vývoj a marketing, aby sa zvýšila čistá zisková marža. Tieto výdavky sú známe ako diskrečné náklady.

  • Dane . Ak môže spoločnosť uplatniť čistý zisk z prevádzkovej straty do svojich ziskov pred zdanením, môže zaznamenať väčšiu čistú ziskovú maržu. Vedenie spoločnosti sa môže prípadne pokúsiť urýchliť vykazovanie nepeňažných výdavkov s cieľom minimalizovať výšku daňovej povinnosti, ktorú musí v bežnom období zaznamenať. Špecifický scenár súvisiaci s daňou môže teda významne ovplyvniť maržu.

Príklad rozpätia čistého zisku

Spoločnosť ABC International dosiahla za posledný mesiac činnosti čistý zisk 20 000 dolárov. Za ten čas mala tržby 160 000 dolárov. Čisté ziskové rozpätie teda je:

(20 000 dolárov čistý zisk ÷ 160 000 dolárov čistý predaj) x 100 = 12,5% čistá zisková marža

Podobné podmienky

Čistá marža je tiež známa ako čistá marža.