Výdavky na vyčerpanie

Výdavky na vyčerpanie sú náklady za zisky z využívania prírodných zdrojov. Výpočet výdavkov má vynásobiť počet spotrebovaných jednotiek prírodných zdrojov cenou za jednotku. Cena za jednotku sa odvodzuje agregáciou celkových nákladov na nákup, prieskum a vývoj prírodných zdrojov a vydelí sa celkovým počtom jednotiek, ktoré sa majú podľa predpokladov vyťažiť.

Napríklad spoločnosť na ťažbu uhlia kúpila práva na nerasty za 10 000 000 dolárov a ďalších 2 000 000 dolárov vynaložila na vývoj tohto majetku. Spoločnosť predpokladá ťažbu 500 000 ton uhlia. Na základe týchto informácií bude miera vyčerpania 12 000 000 dolárov vydelená 500 000 tonami alebo 24 dolárov za tonu. Za posledné obdobie spoločnosť vyťažila 1 000 ton, s čím súvisia náklady na vyčerpanie 24 000 dolárov.

Koncept vyčerpania sa najčastejšie používa v ťažobnom, drevárskom a naftovom a plynárenskom priemysle, kde sa kapitalizujú náklady na prieskum a vývoj a vyčerpanie je potrebné ako logický systém účtovania týchto nákladov do nákladov.