Zhrnutie významných účtovných zásad

Zhrnutie významných účtovných zásad je časť poznámok pod čiarou, ktorá je priložená k účtovnej závierke účtovnej jednotky a popisuje kľúčové zásady, ktorými sa účtovné oddelenie riadi. Toto zhrnutie sa zvyčajne umiestňuje na začiatok poznámok pod čiarou alebo blízko nich. Zhrnutie politiky je predpísané príslušným účtovným rámcom (napríklad GAAP alebo IFRS). Tieto rámce vyžadujú, aby organizácia zverejnila svoje najdôležitejšie politiky, vhodnosť týchto politík a ich vplyv na vykazovanú finančnú pozíciu spoločnosti.

Zverejnenie účtovných zásad je obzvlášť dôležité v situáciách, keď sa organizácia rozhodne dodržiavať zásady, ktoré sa odchyľujú od zásad, ktoré sa zvyčajne používajú v jej priemysle. Preštudovaním týchto zásad bude investičná komunita lepšie chápať, ako by použité účtovné zásady mohli zmeniť vykázané finančné výsledky a finančnú pozíciu účtovnej jednotky.

Zhrnutie poistnej zmluvy môže obsahovať poistné zmluvy zo širokej škály prevádzkových a finančných oblastí vrátane hotovosti, pohľadávok, nehmotného majetku, zníženia hodnoty majetku, ocenenia zásob, druhov záväzkov, vykazovania výnosov a kapitalizovaných nákladov.