Základ odpisovania

Odpisová báza je suma nákladov na investičný majetok, ktorú je možné v priebehu času odpisovať. Táto suma predstavuje obstarávaciu cenu majetku mínus jeho odhadovaná záchranná hodnota na konci jeho životnosti. Obstarávacia cena je obstarávacia cena majetku plus náklady na jeho uvedenie do prevádzky. Obstarávacie náklady teda môžu zahŕňať dane z obratu, clá, poplatky za prepravu, úpravy na mieste (napríklad zapojenie alebo betónová podložka pre dané dielo), inštalačné poplatky a náklady na testovanie.

Mnoho organizácií plánuje majetok použiť a potom ho vyhodiť. Ak je to tak, predpokladajú, že nebude existovať žiadna záchranná hodnota. V takom prípade je odpisová báza majetku rovnaká ako jeho obstarávacia cena.

Napríklad firma kúpi stroj za 100 000 dolárov a odhaduje, že stroj bude mať na konci svojej životnosti záchrannú hodnotu 10 000 dolárov. Preto je odpisový základ stroja 90 000 dolárov, čo sa počíta takto:

Kúpna cena 100 000 dolárov - Zostatková hodnota 10 000 dolárov = Základ odpisu 90 000 dolárov

Spoločnosť potom použije metódu odpisovania, ako napríklad lineárnu metódu, na postupné účtovanie odpisovej základne vo výške 90 000 dolárov do nákladov počas doby životnosti stroja.