Uloženie pri preprave

Tranzitný vklad je hotovosť a šeky, ktoré prijal a zaznamenal subjekt, ale ktoré ešte neboli zaznamenané v záznamoch banky, v ktorej sú finančné prostriedky uložené. Ak k tomu dôjde na konci mesiaca, vklad sa neobjaví na bankovom výpise vydanom bankou, a stane sa tak zosúlaďovacou položkou v bankovom vyrovnaní pripravenom účtovnou jednotkou.

Tranzitná záloha nastane, keď dôjde k zálohe v banke príliš neskoro na to, aby sa mohla zaznamenať v ten deň, alebo ak účtovná jednotka pošle zálohu banke (v takom prípade môže niekoľko dní poštová transakcia spôsobiť ďalšie oneskorenie), alebo subjekt zatiaľ banke vklad vôbec neposlal.

Napríklad 30. apríla dostane spoločnosť ABC Corporation šek od zákazníka v hodnote 25 000 dolárov. V ten istý deň zaznamená šek ako pokladničný doklad a na konci dňa šek uloží do svojej banky. Banka šek zaúčtuje do svojich účtovných kníh až nasledujúci deň 1. mája. Keď teda kontrolórka spoločnosti ABC dokončí bankové vyrovnanie na konci mesiaca, mala by k hotovostnému zostatku uvedenému na bankovom výpise pridať 25 000 dolárov, aby sa zhodovala hotovostný zostatok uvedený v účtovných záznamoch ABC.

Keď spoločnosť používa bankovú schránku, platby smerujú od zákazníkov priamo do banky, vtedy banka zaznamená vklady a potom spoločnosti oznámi potvrdenky. V takom prípade nejde o vklad pri tranzite, pretože záznamy banky sa aktualizujú pred záznamami vedenými spoločnosťou. Ak je spoločnosť pri zaznamenávaní týchto vkladov zdržanlivá, mohlo by dôjsť dokonca k reverznému vkladu pri tranzite, keď banka zaznamená informácie v dostatočnom predstihu pred spoločnosťou.