Výpis nákladov na predaný tovar

Výkaz nákladov na predaný tovar zostavuje náklady na tovar predaný za účtovné obdobie podrobnejšie, ako je uvedené v typickom výkaze ziskov a strát. Výkaz nákladov na predaný tovar sa nepovažuje za jeden z hlavných prvkov účtovnej závierky, a preto sa v praxi vyskytuje zriedka. Ak je prezentovaná vôbec, je uvedená v zverejneniach, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky.

Výkaz nákladov na predaný tovar je založený na vzorci nákladov na predaný tovar, ktorý sa používa v systéme pravidelných zásob, ktorý je:

Počiatočný inventár + Nákupy - Končiaci inventár = Náklady na predaný tovar

Výkaz teda začína začínajúcim inventárom a faktormi v rôznych položkách, aby sa dosiahli náklady na predaný tovar, ktoré sú uvedené v dolnej časti prehľadu. Základný formát vyhlásenia je:

+ Počiatočný inventár

+ Nákupy

+ Nákladná a nákladná doprava

- Výnosy z nákupu

+ Priama práca

+ Továrenská réžia

= Cena tovaru dostupného na predaj

- Ukončenie inventúry

= Náklady na predaný tovar

Existuje tiež niekoľko druhov inventára, napríklad inventár surovín, inventár v rozpracovanom stave a inventár hotových výrobkov; môžu byť uvedené ako riadkové položky, ktoré sa agregujú do jedného počiatočného inventárneho čísla a jedného koncového inventárneho čísla.

Výrobnú réžiu v tomto výpočte možno rozdeliť na jednotlivé súčasti, aby sa lepšie zviditeľnili rôzne typy použitých nákladov.

Koncept výkazu nákladov na predaný tovar je užitočnejší, ak sa vykazuje v horizontálnom formáte prehľadu za viac mesiacov, aby čitateľ mohol v priebehu času vidieť zmeny v riadkových položkách prehľadu. Je tiež užitočné uvádzať informácie v horizontálnom formáte na percentách, aby bolo možné ľahšie vidieť trendy.

Toto vyhlásenie by mohlo byť užitočné aj pre maloobchodníkov, ktorí nakupujú a predávajú tovar. V tomto prostredí by sa určité riadkové položky nepoužívali, napríklad priame pracovné sily a nadzemné riadkové položky.