Definícia následných udalostí

Následnou udalosťou je udalosť, ktorá nastane po účtovnom období, ale skôr, ako bola vydaná alebo k dispozícii na zverejnenie účtovná závierka za dané obdobie. V závislosti od situácie si tieto udalosti môžu alebo nemusia vyžadovať zverejnenie v účtovnej závierke organizácie. Dva typy následných udalostí sú:

 • Ďalšie informácie . Udalosť poskytuje ďalšie informácie o podmienkach existujúcich k súvahovému dňu vrátane odhadov použitých na zostavenie účtovnej závierky za dané obdobie.

 • Nové udalosti . Udalosť poskytuje nové informácie o podmienkach, ktoré neexistovali k súvahovému dňu.

Všeobecne uznávané účtovné zásady stanovujú, že účtovná závierka by mala obsahovať účinky všetkých nasledujúcich udalostí, ktoré poskytujú ďalšie informácie o podmienkach existujúcich k súvahovému dňu. Toto pravidlo vyžaduje, aby všetky účtovné jednotky hodnotili následné udalosti do dňa, keď je k dispozícii účtovná závierka, ktorá má byť zverejnená, zatiaľ čo verejná obchodná spoločnosť by v tom mala pokračovať do dňa, keď je účtovná závierka skutočne predložená komisii pre cenné papiere. Príklady situácií vyžadujúcich úpravu účtovnej závierky sú:

 • Súd . Ak dôjde k udalostiam pred súvahovým dňom, ktoré sú dôvodom na začatie súdneho sporu a riešenie sporu bude následnou udalosťou, zvážte úpravu výšky už vykázanej prípadnej straty tak, aby sa zhodovala s výškou skutočného vyrovnania.

 • Zlý dlh . Ak spoločnosť vystaví zákazníkovi faktúry pred dátumom zostavenia účtovnej závierky a zákazník následne skrachuje, zvážte úpravu opravnej položky k pochybným účtom tak, aby zodpovedala výške pohľadávok, ktoré pravdepodobne nebudú inkasované.

Ak existujú ďalšie udalosti, ktoré poskytnú nové informácie o podmienkach, ktoré neexistovali k súvahovému dňu a pre ktoré vznikli informácie pred zverejnením alebo zverejnením účtovnej závierky, tieto udalosti by sa vo finančnej účtovnej závierke nemali vykazovať. Vyhlásenia. Príklady situácií, ktoré nespustia úpravu účtovnej závierky, ak nastanú po súvahovom dni, ale skôr, ako sa účtovná závierka vydá alebo sa dá vydať, je:

 • Podniková kombinácia

 • Zmeny hodnoty aktív v dôsledku zmien výmenných kurzov

 • Zničenie majetku spoločnosti

 • Uzavretie významnej záruky alebo záväzku

 • Predaj vlastného imania

 • Urovnanie súdneho sporu, keď udalosti, ktoré spôsobili súdny spor, nastali po súvahovom dni

Spoločnosť by mala zverejniť dátum, do ktorého došlo k vyhodnoteniu následných udalostí, ako aj dátum, kedy bola účtovná závierka vydaná alebo kedy bola k dispozícii na zverejnenie. Môžu nastať situácie, kedy by neohlásenie následnej udalosti viedlo k zavádzajúcej účtovnej závierke. Ak je to tak, uveďte podstatu udalosti a odhad jej finančného vplyvu. Ak podnik opätovne vydá svoju účtovnú závierku, zverejnite dátumy, do ktorých vyhodnotil nasledujúce udalosti, a to ako pre predtým vydané, tak aj pre revidované finančné výkazy.

Vykazovanie ďalších udalostí v účtovnej závierke môže byť v mnohých prípadoch dosť subjektívne. Vzhľadom na množstvo času potrebného na revíziu účtovnej závierky na poslednú chvíľu stojí za to dôrazne zvážiť, či okolnosti nasledujúcej udalosti nemožno vykladať tak, že si nevyžadujú revíziu účtovnej závierky.

Existuje riziko nekonzistentného uplatňovania pravidiel nasledujúcich udalostí, aby podobné udalosti nemali vždy za následok rovnaké zaobchádzanie s účtovnou závierkou. Preto je najlepšie prijať interné pravidlá týkajúce sa toho, ktoré udalosti budú vždy viesť k revízii účtovnej závierky; tieto pravidlá si pravdepodobne budú vyžadovať neustálu aktualizáciu, pretože podnik sa stretne s novými následnými udalosťami, ktoré predtým neboli zahrnuté do jeho pravidiel.

Príklad zverejnenia následných udalostí

Nasleduje príklad typického zverejnenia následnej udalosti:

Nasledujúce udalosti a transakcie sa vyskytli po 31. decembri 20XX:

 • Spoločnosť uzavrela akvizičné rokovania so spoločnosťou ABC Corporation a 28. februára 20XX vyplatila akcionárom spoločnosti ABC v hotovosti 10 000 000 dolárov za získanie 100% nesplatených akcií spoločnosti ABC.

 • Porota zistila, že spoločnosť nezodpovedá za súdny spor, ktorý podal Smith.

 • Najväčší zákazník spoločnosti, Jones & Company, vyhlásil bankrot 10. februára 20XX. Na základe týchto nových informácií spoločnosť zvýšila vykázanú opravnú položku na pochybné účty o 100 000 dolárov, čo je zahrnuté v tejto účtovnej závierke.