Nepriama metóda výkazu peňažných tokov

Nepriama metóda na zostavenie výkazu o peňažných tokoch spočíva v úprave čistého príjmu so zmenami v súvahových účtoch tak, aby sa dospelo k výške hotovosti generovanej prevádzkovou činnosťou. Výkaz peňažných tokov je jednou zo zložiek účtovnej závierky spoločnosti a používa sa na odhalenie zdrojov a použitia hotovosti podnikom. Poskytuje informácie o hotovosti generovanej z operácií a dopadoch rôznych zmien v súvahe na hotovostnú pozíciu spoločnosti.

Formát nepriamej metódy je uvedený v nasledujúcom príklade. Vo formáte prezentácie sú peňažné toky rozdelené do nasledujúcich všeobecných klasifikácií:

  • Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

  • Peňažné toky z investičných činností

  • Peňažné toky z finančných aktivít

Nepriama metóda prezentácie je veľmi populárna, pretože informácie, ktoré sa na ňu požadujú, sa dajú pomerne ľahko zhromaždiť z účtov, ktoré si podnik bežne vedie v účtovnej osnove. Orgány, ktoré stanovujú normy, nepriamu metódu uprednostňujú menej, pretože neposkytujú jasný prehľad o tom, ako v hotovosti prúdia podniky. Alternatívnou metódou vykazovania je priama metóda.

Výkaz nepriaznivej metódy príkladu peňažných tokov

Napríklad Lowry Locomotion zostavuje pomocou nepriamej metódy nasledujúci výkaz peňažných tokov:

Lowry Locomotion

Výkaz peňažných tokov

za rok končiaci sa 12 / 31x1