Príklady prevádzkových výdavkov

Prevádzkové náklady sú tie výdavky, ktoré podniku vzniknú aktivity, ktoré priamo nesúvisia s výrobou tovaru alebo poskytovaním služieb. Tieto výdavky sú rovnaké ako výdavky na predaj, všeobecné a administratívne náklady. Príklady prevádzkových nákladov zahŕňajú:

Príklady prevádzkových výdavkov súvisiacich s kompenzáciami

 • Kompenzácia a súvisiace výdavky na daň zo mzdy pre nevýrobných zamestnancov

 • Provízie z predaja (aj keď by sa to dalo interpretovať ako variabilné náklady, ktoré sú preto súčasťou nákladov na predaný tovar)

 • Výhody pre zamestnancov mimo výroby

 • Príspevky na dôchodkové zabezpečenie pre nevýrobných zamestnancov

Príklady prevádzkových nákladov spojených s kanceláriou

 • Účtovné výdavky

 • Odpisy dlhodobého majetku priradeného k nevýrobným oblastiam

 • Náklady na poistenie

 • Právne poplatky

 • Kancelárske potreby

 • Daň z majetku

 • Náklady na nájom za nevýrobné zariadenia

 • Náklady na opravu nevýrobných zariadení

 • Náklady na energie

Príklady prevádzkových nákladov spojených s predajom a marketingom

 • Náklady na reklamu

 • Náklady na priamu poštu

 • Náklady na zábavu

 • Náklady na predajný materiál (napríklad brožúry)

 • Cestovné náklady

Poznámka: Finančné náklady môžu byť z definície prevádzkových nákladov vylúčené z dôvodu, že nie sú generované prebiehajúcimi činnosťami podniku. Ak by sa tieto náklady mali zahrnúť, medzi príklady patria honoráre audítorov, bankové poplatky, náklady na umiestnenie dlhu a úrokové náklady.

Definícia prevádzkových nákladov sa niekedy rozširuje tak, aby zahŕňala náklady na predaný tovar, a tým pokrýva všetky prevádzkové aspekty podnikania. Ak je to tak, nasledujúcimi príkladmi prevádzkových nákladov sú tieto náklady:

 • Nákladná a nákladná doprava

 • Priame materiály

 • Priama práca

 • Prenájom výrobných zariadení

 • Kompenzácia pre výrobný personál

 • Výhody pre výrobný personál

 • Odpisy výrobných zariadení a zariadení

 • Oprava výrobných zariadení a zariadení

 • Náklady na úžitok pre výrobné zariadenia

 • Dane z majetku výrobných zariadení