Časové rozlíšenie

Akruálny základ je metóda zaznamenávania účtovných transakcií pri výnosoch, keď sú získané, a nákladoch, keď vzniknú. Akruálny základ vyžaduje použitie opravných položiek na výnosy z predaja, nedobytné pohľadávky a zastaranie zásob, ktoré sú pred skutočným výskytom týchto položiek. Príkladom účtovníctva na základe časového rozlíšenia je zaznamenanie výnosov hneď po vystavení súvisiacej faktúry zákazníkovi.

Kľúčovou výhodou akruálneho základu je to, že porovnáva výnosy so súvisiacimi nákladmi, takže je možné vidieť úplný vplyv obchodnej transakcie v jednom účtovnom období.

Audítori potvrdia účtovnú závierku, iba ak boli pripravené na základe časového rozlíšenia účtovníctva.

Alternatívnou metódou zaznamenávania účtovných transakcií je hotovostná báza.