Aktuálna hodnota 1 tabuľky

Tabuľka súčasnej hodnoty 1 uvádza diskontné sadzby súčasnej hodnoty, ktoré sa používajú pre rôzne kombinácie úrokových sadzieb a časových období. Diskontná sadzba vybraná z tejto tabuľky sa potom vynásobí peňažnou sumou, ktorá sa má prijať v budúcnosti, aby sa dospelo k súčasnej hodnote. Úroková sadzba vybraná v tabuľke môže byť založená na aktuálnej sume, ktorú investor získa z iných investícií, podnikových nákladoch na kapitál alebo nejakom inom opatrení.

Ak teda očakávate, že na konci štyroch rokov dostanete platbu 10 000 dolárov a použijete diskontnú sadzbu 8%, potom bude činiteľ 0,7350 (ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke v priesečníku stĺpca „8%“ a riadok „n“ „4“. Potom by ste faktor 0,7350 vynásobili 10 000 $, aby ste dosiahli súčasnú hodnotu 7 350 $.

Ďalej sa zobrazí súčasná hodnota 1 tabuľky, ktorá využíva štandardnú sadu úrokových mier a časových období.

Súčasná hodnota 1 tabuľky