Likvidná investícia

Likvidná investícia je akákoľvek investícia, ktorú je možné ľahko previesť na hotovosť bez toho, aby to malo podstatný vplyv na jej hodnotu. Príkladmi likvidných investícií sú hotovosť, fondy peňažného trhu a akcie verejne vlastnených spoločností, ktoré aktívne obchodujú na zavedenej burze cenných papierov. Súčet týchto investícií je možné agregovať a porovnať s krátkodobými záväzkami spoločnosti, aby sa zistilo, či existuje dostatok likvidných investícií na splatenie záväzkov, čo je kľúčový ukazovateľ likvidity spoločností.

Investície sa nepovažujú za likvidné, ak ich prevod na hotovosť trvá značné množstvo času, alebo ak ich predaj zníži ich hodnotu. Napríklad predaj nehnuteľností môže trvať dlho, a preto sa neklasifikuje ako likvidná investícia. Akcie spoločnosti, s ktorými sa ťažko obchoduje, sa nemôžu predávať hromadne bez toho, aby došlo k výraznému posunu ich ceny smerom nadol, a preto sa tiež nepovažujú za likvidné.