Výkaz nerozdeleného zisku

Definícia výkazu nerozdeleného zisku

Výkaz nerozdeleného zisku zosúlaďuje zmeny na účte nerozdeleného zisku počas vykazovaného obdobia. Výpis začína počiatočným zostatkom na účte nerozdelených ziskov a potom pridáva alebo odčíta také položky ako zisky a výplaty dividend, aby sa dosiahol konečný zostatok nerozdelených ziskov. Všeobecná štruktúra výpočtu výkazu je:

Počiatočný nerozdelený zisk + čistý príjem - dividendy = konečný nerozdelený zisk

Výkaz nerozdeleného zisku je najčastejšie prezentovaný ako samostatný výkaz, ale môže byť tiež pripojený k spodnej časti iného finančného výkazu.

Príklad výkazu nerozdeleného zisku

Nasledujúci príklad ukazuje najjednoduchšiu verziu výkazu nerozdeleného zisku:

Arnold Construction Company

Výkaz nerozdeleného zisku

za rok končiaci sa 12 / 31x2