Nákladná doprava von

Dopravné predstavuje náklady na prepravu spojené s dodávkou tovaru od dodávateľa k zákazníkom. Tieto náklady by sa mali účtovať do nákladov v čase ich vzniku a zaúčtovať sa do klasifikácie nákladov na predaný tovar vo výkaze ziskov a strát. Náklady na prepravu nie sú prevádzkové náklady, pretože dodávateľ tieto náklady znáša, až keď predáva tovar zákazníkovi (skôr než aby ho znášal v rámci každodenných prevádzkových činností spoločnosti).

Ak sú náklady na prepravu fakturované zákazníkom, nezúčtujte tieto fakturácie proti účtu nákladu na prepravu. Namiesto toho sa výnos má vykazovať oddelene od nákladov na prepravu.

V niektorých prípadoch je výška nezaplateného prepravného tak malá, že zostatok na účte prepravného sa agreguje do riadkovej položky „ostatné náklady na predaný tovar“ vo výkaze ziskov a strát.

Ak sa vypracuje analýza ziskovosti zákazníkom, mali by sa zahrnúť náklady na prepravu, pretože to môže niekedy viesť k výraznému zníženiu ziskov zákazníka.