Zaplatené kapitálom

Vyplatené v kapitále sú platby prijaté od investorov výmenou za akcie účtovnej jednotky. Toto je jedna z kľúčových zložiek celkového imania podniku. Zaplatený kapitál môže zahŕňať buď bežné akcie, alebo preferované akcie. Tieto prostriedky pochádzajú iba z predaja akcií priamo emitentom investorom; nevyplýva to z predaja akcií na sekundárnom trhu medzi investormi ani z akýchkoľvek prevádzkových činností.

Splatený kapitál pozostáva iba z prostriedkov získaných z predaja akcií; to nebude zahŕňať výnosy z pokračujúcich operácií spoločnosti.

Vyplatený kapitál sa do istej miery líši od termínu dodatočný splatený kapitál, pretože splatený kapitál zahŕňa tak menovitú hodnotu predaných akcií, ako aj dodatočný splatený kapitál predstavujúci cenu, za ktorú sa akcie predávajú, nad nominálnu hodnotu. Vzorec na splatenie kapitálu teda je:

Vyplatené v hlavnom meste = menovitá hodnota + ďalšie vyplatené v hlavnom imaní

Alternatívny význam je taký, že splatený kapitál sa rovná dodatočnému kapitálu, takže nominálna hodnota je z definície vylúčená. Preto pri definovaní pojmu splatený kapitál s ostatnými ľuďmi, ktorí môžu mať iný pojem, musíte mať jasnú definíciu.

Vyplatený kapitál je tiež známy ako vložený kapitál.