Metóda priameho odpisu vs. metóda príspevku

Podľa metódy priameho odpisu sa zlý dlh účtuje do nákladov hneď, ako je zrejmé, že nebude zaplatená faktúra. Podľa metódy opravných položiek sa odhad budúcej výšky nedobytného dlhu účtuje na rezervný účet ihneď po uskutočnení predaja. Výsledkom sú tieto rozdiely medzi týmito dvoma metódami:

  • Načasovanie . Pri použití metódy priameho odpisu sa rozpoznanie nákladov na nedobytné pohľadávky oneskorí, zatiaľ čo pri opravnej položke sa vykazuje okamžite. To má za následok vyššie počiatočné zisky pri použití metódy priameho odpisu.

  • Presnosť . Presná výška výdavkov na nedobytné pohľadávky je známa pri metóde priameho odpisu, pretože sa odpisuje konkrétna faktúra, zatiaľ čo pri opravnej položke sa účtuje iba odhad.

  • Prijateľná riadková položka . Riadková položka pohľadávky v súvahe má tendenciu byť nižšia podľa metódy opravných položiek, pretože rezerva sa započíta oproti výške pohľadávky.