Nákladový základ

Základom nákladov je obstarávacia cena majetku. Porovnáva sa s cenou získanou pri konečnom predaji majetku, pričom rozdielom je zdaniteľný zisk alebo strata. V zásade sa nákladová báza majetku považuje za náklady na predaný tovar, ktoré sa odpočítajú od predajnej ceny. Zvyšná hodnota (ak je kladná) sa zdaňuje ako kapitálový zisk. V závislosti od situácie možno nákladovú základňu upraviť smerom nahor pre následné investície do majetku (napríklad modernizáciu domu) alebo upraviť nadol kvôli odpisom.

Napríklad cenovým základom cenného papiera je jeho pôvodná nákupná cena upravená o následné dividendy a rozdelenie akcií. Pri predaji cenného papiera je akýkoľvek kapitálový zisk založený na rozdiele medzi predajnou cenou cenného papiera a upravenou nákladovou bázou.