Definícia analýzy rizika

Analýza rizika zahŕňa identifikáciu a kvantifikáciu udalostí, ktoré by mohli spôsobiť straty pre organizáciu. Tieto udalosti môžu byť mimo bežných problémov, s ktorými sa obchod stretáva, ako je možnosť 100-ročnej povodne, zemetrasenia, pandémie alebo vyvlastnenie zariadenia v inej krajine. Len čo sú tieto udalosti identifikované, proces analýzy rizika sa použije na odhad pravdepodobnosti výskytu a výšky straty súvisiacej s každou udalosťou. Tento krok je určený na lokalizáciu tých udalostí, ktoré budú mať najvážnejší negatívny dopad na spoločnosť. Výsledky tejto analýzy potom môžu byť začlenené do procesu riadenia rizika, kde je formulovaná celá škála opatrení na zníženie rizika. Napríklad sa dá vyhnúť určitým činnostiam alebo je možné kúpiť poistenie, aby sa riziko presunulo na tretiu stranu.Činnosti spojené s analýzou rizika môžu mať významný vplyv na obchodnú stratégiu, pretože vyšší manažéri sa môžu snažiť vyhnúť sa vysoko rizikovým činnostiam.

Analýza rizika sa tiež používa pri hodnotení, či sa má investovať. Tento proces je použiteľný najmä pri kapitálovom rozpočtovaní, keď organizácia môže viazať na projekt veľké množstvo peňazí. V tejto situácii je veľmi nákladné efektívne prepracovať sa k podrobnej analýze rizika, čo manažmentu umožní lepšie pochopiť riziko straty spojené s možnou investíciou. Ak je zjavne vysoká úroveň rizika, kapitálová investícia musí mať zodpovedajúco vysokú mieru návratnosti, aby bola podniku adekvátne kompenzovaná úroveň rizika, ktorú podstupuje.