Hromadenie zľavy

Akreditívou je neustále zvyšovanie hodnoty diskontovaného cenného papiera, keď sa blíži dátum jeho splatnosti. Napríklad investor kúpi dlhopis so zľavou, kde je kúpna cena 950 dolárov a jeho nominálna hodnota je 1 000 dolárov. Pretože emitent zaplatí celú menovitú hodnotu 1 000 dolárov v deň splatnosti dlhopisu, jeho hodnota sa bude medzi dátumom nákupu a dátumom splatnosti postupne zvyšovať. Toto postupné zvyšovanie hodnoty sa nazýva narastanie zľavy.

Prírastok sa zaznamenáva prostredníctvom série účtovných záznamov počas zostávajúcej životnosti dlhopisu. Môže sa zaznamenávať lineárnou metódou, keď sa k hodnote dlhopisu každý mesiac pripočíta štandardná výška zľavy. Alternatívne je možné použiť metódu konštantného výnosu, pri ktorej je miera zvýšenia hodnoty dlhopisu najväčšia v blízkosti dátumu splatnosti. Metóda konštantného výťažku je teoreticky presnejšia ako lineárna metóda, ale je ťažšie ju vypočítať.