Konečný zostatok

Konečný zostatok je celková suma na účte na konci účtovného obdobia. Ak je účet stálym účtom, táto suma sa prenáša do začiatku nasledujúceho vykazovaného obdobia. Ak je účet dočasným účtom, táto suma sa na konci fiškálneho roka prevedie do nerozdeleného zisku a zostatok na účte sa vynuluje.

Konečný zostatok pozostáva z potenciálne stoviek alebo tisícov transakcií, ktoré môžu mať vplyv na účet počas vykazovaného obdobia. Ak chcete zistiť, prečo je konečný zostatok konkrétnou sumou, musíte skontrolovať podrobné transakcie na účte, ktoré sa zahrnú do konečného zostatku.