Porucha

Zníženie hodnoty predstavuje trvalý pokles hodnoty aktíva. Táto situácia nastáva, keď peňažné toky alebo iné výhody generované poklesom majetku, stanovené periodickým hodnotením. Ak dôjde k zníženiu hodnoty, potom sa rozdiel medzi reálnou hodnotou majetku a jeho účtovnou hodnotou odpisuje.

V závislosti od situácie môže znehodnotenie spôsobiť výrazný pokles účtovnej hodnoty podniku.