Finančné záznamy

Finančné záznamy sú dokumenty, ktoré preukazujú alebo sumarizujú obchodné transakcie. Dobre organizovaný súbor finančných záznamov je nevyhnutnou súčasťou účtovného oddelenia. Na najpodrobnejšej úrovni môžu finančné záznamy obsahovať faktúry a príjmové doklady. Na agregovanejšej úrovni zahŕňajú finančné záznamy pomocné knihy, hlavnú knihu a skúšobnú bilanciu. Na agregovanejšej úrovni zahŕňajú výkaz ziskov a strát, súvahu a výkaz peňažných tokov.