Vyplatené základné imanie

Vyzbierané základné imanie sú akcie vydané investorom s tým, že za akcie budú splatené neskôr alebo v splátkach. Týmto spôsobom možno vydávať akcie, aby sa akcie za uvoľnených podmienok predávali investorom, čo môže zvýšiť celkovú hodnotu vlastného imania, ktorú môže podnik získať. Odkaz na „vyžiadané“ znamená, že spoločnosť vydala žiadosť o časť alebo celý nevyplatený zostatok. Technicky požiadavka na platbu pochádza od predstavenstva vydávajúcej spoločnosti.

Len čo akcionár zaplatí vydávajúcemu subjektu celú dlžnú sumu za vydané akcie, tieto akcie sa považujú za odkúpené, vydané a úplne splatené. To však neznamená, že akcie sú registrované, čo by akcionárovi umožnilo predať akcie tretej osobe. Proces registrácie vyžaduje, aby emitent zaregistroval akcie u príslušného orgánu vládneho dohľadu, čo vyžaduje zdĺhavý proces podávania žiadostí a neustále verejné vykazovanie finančných výsledkov emitentom.

Len čo akcionár splatí požadované základné imanie, je najbežnejšie, aby sa akcie považovali za súčasť celkového počtu akcií v obehu bez bližšieho popisu ich predchádzajúceho stavu.