Zásnubný list

Zásnubný list je dohoda, v ktorej má spoločnosť poskytujúca služby poskytovať služby klientovi. Tento list je v podstate skrátenou zmluvou, ktorá definuje služby, ktoré sa majú vykonať, a výšku náhrady, ktorá sa má zaplatiť. Zákaznícke firmy zaoberajúce sa daňovým, audítorským, finančným, poradenským a právnym poradenstvom bežne požadujú zásnubné listy.

Zákaznícky list musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán, skôr ako sa bude považovať za právne záväznú dohodu. Pretože sa tento list považuje za zmluvu, mal by sa zaoberať záväzkami oboch strán vrátane týchto otázok:

  • Presné služby, ktoré treba poskytnúť, vrátane dátumov splatnosti

  • Výkonnostné kritériá

  • Presná výška a načasovanie platieb, ktoré má klient vykonať

  • Akékoľvek záruky výkonu

  • Ako môže ktorákoľvek zo strán vypovedať zmluvu

Zákaznícky list je možné použiť, ak jedna alebo obe strany nie sú ochotné uzavrieť podrobnejšiu zmluvnú dohodu.