Definícia následnej ponuky

Následná ponuka zahŕňa sekundárny predaj akcií po dokončení počiatočnej verejnej ponuky spoločnosti (IPO). Túto ďalšiu ponuku je potrebné zaregistrovať u Komisie pre cenné papiere, ktorá obsahuje aj vydanie prospektu. Cena akcií následnej ponuky je zvyčajne stanovená s malou zľavou zo súčasnej trhovej ceny akcií, ktoré sa predali v IPO emitenta.

Emitent sa môže rozhodnúť zapojiť do následnej ponuky s cieľom splácať svoj nesplatený dlh, zaplatiť za akvizície, operácie fondu alebo dokonca odkúpiť akcie vlastnené existujúcimi akcionármi. Investori si musia byť vedomí týchto dôvodov (ktoré sú uvedené v prospekte), pretože môžu mať vplyv na budúcu trhovú cenu akcií.

Počiatočným dopadom následnej ponuky je, že vykazovaný zisk na akciu emitenta trochu poklesne, pretože v menovateli rovnice zisku na akciu je teraz viac akcií. Ak však existujú akcie ponúkané na predaj, súkromné ​​podiely, ktoré sa teraz ponúkajú investičnej komunite, potom nedôjde k zníženiu zisku na akciu. Súkromné ​​akcie zvyčajne vlastnia zakladatelia firmy alebo jej investori pred IPO. Ak sa súkromné ​​akcie predávajú prostredníctvom následnej ponuky, výnosy idú priamo držiteľom týchto akcií, a nie emitentovi.

Následná ponuka je tiež známa ako sekundárna ponuka.