Je štandardná kalkulácia prípustná v GAAP a IFRS?

Všeobecne uznávané účtovné zásady (GAAP) aj medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) vyžadujú, aby jednotka pri vykazovaní výdavkov vykazovala svoje skutočné náklady. To sa spočiatku javí v rozpore so štandardnými nákladmi, kde pracovníci priemyselného inžinierstva zvyčajne odvodzujú štandardné náklady na materiál a prácu. Namiesto skutočných nákladov sa používajú štandardy, pretože je podstatne jednoduchšie zostaviť štandardné náklady.

Účtovník nákladov by mal počítať odchýlky medzi skutočnými nákladmi na predaný tovar a zaznamenávať odchýlky medzi nákladmi na predaný tovar v každom vykazovanom období. Pokiaľ sa tieto odchýlky zaznamenávajú, nie je rozdiel medzi skutočnými a štandardnými nákladmi; v tejto situácii môžete použiť štandardnú kalkuláciu a stále dodržiavať GAAP aj IFRS.