Definícia záznamu v denníku

Prehľad zápisov do denníka

Denný zápis sa používa na zaznamenanie obchodnej transakcie v účtovných záznamoch podniku. Zápis do denníka sa zvyčajne zaznamenáva do hlavnej knihy; alternatívne to môže byť zaznamenané v doplnkovej knihe, ktorá je potom zosumarizovaná a presunutá ďalej do hlavnej knihy. Hlavná kniha sa potom použije na vytvorenie účtovnej závierky pre podnik.

Logikou záznamu v denníku je zaznamenávanie každej obchodnej transakcie na najmenej dvoch miestach (známych ako podvojné účtovníctvo). Napríklad keď vygenerujete predaj za hotovosť, zvýši sa to príjmový aj hotovostný účet. Alebo ak kupujete tovar na účet, zvýši sa to jednak účet splatných, jednak účet zásob.

Ako napísať záznam do denníka

Štruktúra záznamu v denníku je:

  • Riadok hlavičky môže obsahovať číslo zápisu do denníka a dátum zápisu.

  • Prvý stĺpec obsahuje číslo účtu a názov účtu, do ktorého je záznam zaznamenaný. Toto pole je odsadené, ak sa týka pripísaného účtu.

  • Druhý stĺpec obsahuje sumu debetu, ktorá sa má zadať.

  • Tretí stĺpec obsahuje sumu kreditu, ktorá sa má zadať.

  • Riadok päty môže obsahovať aj stručný popis dôvodu zápisu.

Základný formát záznamu do denníka je teda: