Náhodné operácie

Za náhodné operácie sa považujú všetky činnosti generujúce príjmy uskutočňované počas obdobia vývoja nehnuteľnosti, ktoré sa používajú na zníženie nákladov na vývoj nehnuteľnosti. Napríklad si organizácia môže zvoliť pokračovanie v prenájme priestorov v kancelárskej budove skôr, ako ich zbúra a nahradí bytmi. Tieto operácie sú oddelené od akýchkoľvek činností, ktorých účelom je generovať návratnosť použitia majetku.

Ak existujú výnosy z týchto náhodných operácií, správnym účtovníctvom je najskôr očistiť výnos proti všetkým súvisiacim nákladom. Ďalšie kroky sú tieto:

  1. Prebytok akýchkoľvek výnosov nad ich nákladmi sa účtuje ako odpočet od všetkých kapitalizovaných nákladov na projekt.
  2. Ak náklady na tieto náhodné operácie presahujú ich výnosy, účtujte rozdiel do nákladov, ktoré vznikli.