Minerálna rezerva

Minerálna rezerva je tá časť nerastného zdroja, ktorá je ekonomicky ťažiteľná na základe hodnotení a ďalších informácií. Klasifikáciu minerálnych rezerv je možné ďalej rozdeliť do nasledujúcich troch klasifikácií:

  • Preukázané rezervy . Rezervy, kde je veľkosť, tvar, hĺbka a obsah minerálov ustálený.

  • Pravdepodobné rezervy . Podobné ako preukázané rezervy, ale miesta na kontrolu, odber vzoriek a meranie sú ďalej od seba alebo sú inak umiestnené menej primerane.

  • Možné rezervy . Tie nepreukázané rezervy, ktoré z analýzy údajov vychádzajú, sú pravdepodobne menej návratné ako pravdepodobné rezervy.

Fáza vývoja bane sa považuje za začatú, keď vedenie dospeje k záveru, že existujú komerčne využiteľné zásoby minerálov, a rozhodla sa baňu rozvíjať.