Spísať

Opravná položka predstavuje zvýšenie účtovnej hodnoty majetku. Spúšťa sa to zvýšením trhovej hodnoty aktíva. Odpisy sú všeobecnejšie povolené podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva ako podľa všeobecne akceptovaného rámca účtovných zásad.