Ako vypočítať hotovostný zisk

Peňažný zisk je zisk zaznamenaný podnikom, ktorý používa hotovostný základ účtovníctva. Podľa tejto metódy sú výnosy založené na hotovostných príjmoch a výdavky na hotovostných platbách. Následkom toho je hotovostný zisk čistá zmena v hotovosti z týchto príjmov a platieb počas vykazovaného obdobia.

Peňažný zisk nezahŕňa iné typy príjmových a platieb v hotovosti, ako sú tie, ktoré sa týkajú predaja tovaru alebo služieb. Hotovostný doklad z predaja investičného majetku alebo akcií alebo dlhopisov spoločnosti sa teda nepovažuje za pokladničný doklad, ktorý sa má zahrnúť do výpočtu hotovostného zisku.

Koncept hotovostného zisku úzko súvisí s čistou zmenou peňažných tokov, ktoré organizácia zažíva počas vykazovaného obdobia. Rozdiel medzi zmenou celkových peňažných tokov a peňažným ziskom spočíva v tom, že peňažný zisk sa týka (ako už bolo uvedené) iba predaja tovaru alebo služieb.

Spoločnosť, ktorá používa účtovníctvo na základe časového rozlíšenia, pravdepodobne nezaznamená rovnakú výšku zisku, aká by bola odvodená z výpočtu hotovostného zisku. Je to tak preto, lebo akruálny základ zaznamenáva príjmy založené na poskytnutom tovare alebo službách a zaznamenáva výdavky založené na spotrebe bez ohľadu na akékoľvek zmeny v hotovostnom toku. Na základe časového rozlíšenia účtovníctva, ak sa tovar alebo služby predávajú na úver, sa teda zrýchľuje načasovanie vykazovania výnosov, zatiaľ čo organizácia na hotovostnom základe počká s vykázaním výnosov, kým zákazníci nezaplatia v hotovosti. Načasovanie vykazovania výdavkov sa zrýchľuje na základe časového rozlíšenia, ak dodávatelia vydávajú kupujúcemu tovary alebo služby na úver, aby sa platby v hotovosti oneskorili.

Stručne povedané, rozdiely medzi akruálnou a hotovostnou účtovníckou základňou spôsobujú, že je dosť pravdepodobné, že sa hodnota čistého zisku bude líšiť od hodnoty hotovostného zisku vykázanej účtovnou jednotkou.