Podrozvahová zodpovednosť

Podsúvahový záväzok je záväzok podniku, pre ktorý neexistuje účtovná požiadavka na vykazovanie v rámci účtovnej závierky. Tieto záväzky zvyčajne nie sú pevnými záväzkami, ale môžu si vyžadovať vyrovnanie vykazujúcou jednotkou v budúcnosti. Príkladom týchto záväzkov sú záruky a súdne spory, ktoré ešte neboli vyrovnané. Aj keď tieto záväzky nemusia byť vykázané v súvahe, môžu byť stále opísané v zverejneniach, ktoré sú súčasťou úplnej účtovnej závierky.

Spoločnosti niekedy štruktúrujú záväzky tak, aby sa o nich neuvádzalo v súvahách. Môžu tak hlásiť finančnú štruktúru, ktorá sa javí ako finančne zdravšia a likvidnejšia, ako je to v skutočnosti.