Metóda čistej ceny

Metóda čistej ceny je záznam dodávateľských faktúr po odpočítaní sumy všetkých súvisiacich zliav. Záznamom je odpísanie z príslušného účtu aktív alebo nákladového účtu za čistú cenu a z kreditných účtov splatných za čistú cenu. Ak účtovná jednotka potom nevyužije výhody súvisiacej zľavy, je potrebný samostatný záznam, ktorým sa zľava pridá späť do účtovných záznamov; v tomto prípade je to zápis na ťarchu účtu stratených zliav (nákladový účet) a pripísania na ťarchu účtu splatných.

Alternatívou k metóde čistej ceny je metóda brutto ceny, pri ktorej sa suma pred odpočítaním zaznamenáva na účet záväzkov, pričom všetky súvisiace zľavy sa zaznamenávajú osobitne. Dve výhody metódy brutto ceny sú:

  • Pre zamestnancov záväzkov je menej zložité zaznamenávať celú sumu každej faktúry hneď po jej prijatí

  • Je ľahšie určiť celkovú výšku získaných zliav

Metóda čistej ceny je teoreticky najsprávnejším spôsobom zaznamenávania dodávateľských faktúr, pretože účinky zliav sa zohľadňujú naraz, a nie v neskoršom účtovnom období. Vzhľadom na tu uvedené problémy sa však metóda brutto ceny používa oveľa častejšie ako metóda čistej ceny.