Nahlásiť dátum vydania

Dátum vydania správy je dátum, keď audítor umožní klientovi použiť správu audítora ako prílohu k účtovnej závierke klienta. Rada pre dohľad nad účtovníctvom verejnej spoločnosti stanovuje maximálny počet dní od dátumu vydania správy, ktoré má audítor k dispozícii na dokončenie dokumentácie k auditu súvisiaceho auditu.