Predaj

Tržby označujú objem tovaru a služieb predaných podnikom počas vykazovaného obdobia. Po vyčíslení na peňažnú čiastku sa umiestni do hornej časti výkazu ziskov a strát, potom sa odpočítajú prevádzkové a ostatné náklady, aby sa dospelo k výsledku hospodárenia. Tento výraz môže tiež označovať predajnú organizáciu podniku a činnosti, ktoré táto skupina vykonáva na zabezpečenie objednávok od zákazníkov.

Tržby sa vo výkaze ziskov a strát organizácie označujú aj ako výnosy.