Výrazný nedostatok

Významným nedostatkom je jedna slabina alebo kombinácia slabín vnútorných kontrol spojených s finančným výkazníctvom, ktorá je menej závažná ako závažná slabina kontroly a ktorá je dostatočná na to, aby si zaslúžila kontrolu osôb zodpovedných za správu finančného výkazníctva účtovnej jednotky. Prítomnosť takého nedostatku neznamená, že došlo k významnej (materiálnej) nesprávnosti, ale naznačuje možnosť takejto udalosti v budúcnosti.