Získanie bootstrapu

Akvizícia bootstrapu zahŕňa nákup niektorých podielov cieľovej spoločnosti a potom financovanie nákupu zvyšku spoločnosti prijatím pôžičky, ktorá tieto akcie použije ako zábezpeku. Tento výraz môže tiež označovať použitie hotovosti alebo iného likvidného majetku cieľovej spoločnosti na splatenie akvizičného dlhu po dokončení nákupnej transakcie. Tento prístup minimalizuje počiatočné financovanie potrebné na dokončenie akvizície, existuje však riziko, že kupujúci stratí kontrolu nad transakciou, ak nebude schopný splatiť súvisiace pôžičky, pretože veriteľ potom prevezme akcie použité ako kolaterál.