Ako vypočítať maržu príspevku

Príspevková marža je výnos z predajnej transakcie znížený o všetky variabilné náklady spojené s týmto predajom. Výsledná marža predstavuje množstvo hotovosti, ktoré je k dispozícii na úhradu fixných nákladov a získanie zisku. Koncept sa často používa na stanovenie najnižšej ceny, za ktorú je možné produkt alebo službu predať v situáciách prírastkovej jednotkovej ceny.

Kroky, ktoré treba postupovať pri výpočte marže príspevku pre konkrétnu predajnú transakciu, sú tieto:

  1. Čistú sumu hrubého predaja započítajte proti odpočtom, napríklad pri povolenkách na predaj, aby ste dosiahli údaj o čistom výnose.

  2. Agregujte všetky variabilné náklady spojené s predajom. Príklady týchto nákladov sú priame materiály, priama práca, náklady na prepravu a provízia spojená s predaným produktom. Ak bola transakcia zameraná na služby namiesto na predaj, potom variabilnými nákladmi pravdepodobne bude práca spojená s predajom, plus súvisiace dane zo mzdy a všetky výhody, ktoré sa líšia podľa odpracovaných hodín.

  3. Odčítajte agregované variabilné náklady od čísla čistého príjmu.

  4. Ak chcete odvodiť pomer príspevkovej marže, rozdelte príspevkovú maržu na čistý predaj.

Napríklad spoločnosť ABC International dokončuje predajnú transakciu, pri ktorej je hrubá suma predaja 100 000 dolárov a na ktorú sa vzťahuje množstevná zľava 8 000 dolárov, čo má za následok čistý predaj 92 000 dolárov. Transakcia sa týka predaja produktu, kde priame náklady na produkt sú 50 000 dolárov. Predajca, ktorý dokončil obchod, dostane províziu 2 000 dolárov, takže súhrnná suma všetkých variabilných nákladov je 42 000 dolárov. Na základe týchto informácií je príspevková marža:

Čistý príjem 92 000 dolárov - 52 000 dolárov Variabilné výdavky = Príspevková marža 40 000 dolárov

Tento pomer sa používa iba z hľadiska odvodenia najnižšej možnej prijateľnej ceny jednotky. V skutočnosti možno na stanovenie vyšších cenových hladín výrobkov použiť celý rad ďalších cenových konceptov.