Zmluva o finančnej záruke

Podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva zmluva o finančnej záruke vyžaduje, aby vydavateľ zmluvy uskutočnil špecifické platby držiteľovi zmluvy za stratu, ktorá mu vznikla, ak dlžník nezaplatí podľa podmienok dlhového nástroja.