Naplánujte skrátenie

Krátenie plánu vedie k zníženiu alebo eliminácii akumulácie ďalších výhod pre zamestnancov. Ak dôjde k skráteniu plánu požitkov, súvisiaca suma nákladov na predchádzajúcu službu, ktorá je už zaznamenaná v akumulovanom ostatnom komplexnom výsledku, ktorý súvisí s budúcimi rokmi služby, by sa mala vykázať v zisku ako strata. Povinnosť plánovaných požitkov sa tiež môže zvýšiť alebo znížiť o krátenie. Toto je zisk z krátenia o sumu, o ktorú prevyšuje stratu zahrnutú do akumulovaného iného komplexného výsledku. Jedná sa o stratu z krátenia, o ktorú presahuje čistý zisk zahrnutý do akumulovaného iného komplexného výsledku. Strata z krátenia by sa mala vykázať v ziskoch, ak je možné sumu primerane odhadnúť a je pravdepodobné, že dôjde k redukcii.Zisk z krátenia by sa mal vykázať v ziskoch, keď je program formálne pozastavený alebo ak sú dotknutí zamestnanci vypovedaní.